Algemene voorwaarden

Holiway Investments Limited

KLANTOVEREENKOMST

Opmerking: De Engelstalige versie van deze overeenkomst is de geldige versie. Deze is doorslaggevend voor het geval er een discrepantie bestaat tussen de Engelstalige versie en een of meerdere versies in andere talen.

Deze klantovereenkomst, tezamen met eventuele schema('s) en bijbehorende documenten, die van tijd tot tijd kunnen worden aangepast, (deze 'Overeenkomst'), stipuleert de voorwaarden van het contract tussen de cliënt en Holiway Investments Ltd. Lees deze zorgvuldig door en laat het ons direct weten als er iets is wat u als cliënt niet begrijpt. Door deze overeenkomst te ondertekenen bevestigt u als cliënt dat u de voorwaarden van deze overeenkomst begrijpt en accepteert.

1. INTERPRETATIE VAN BEPALINGEN

In deze overeenkomst:

 • 'Account' betekent het account dat de cliënt houdt bij het bedrijf met daaraan gekoppeld een uniek accountnummer.
 • 'Toepasselijke regelgeving' betekent:
 1. Regels, wetgeving, richtlijnen en circulaires van CySEC die de operaties van Cypriotische investeringsmaatschappijen sturen of enige andere regelgeving van een relevante regulerende autoriteit; en
 2. Alle overige toepasselijke wetgeving, regelgeving en regulering die van tijd tot tijd van kracht is.
 • 'Geassocieerde deelneming' verwijst naar een onderneming in dezelfde groep als wij, een vertegenwoordiger die benoemd wordt door een bedrijf of onderneming in dezelfde groep als wij, of enige andere persoon met wie wij een relatie hebben die redelijkerwijs zou kunnen leiden tot een een gemeenschappelijk belang tussen ons en hen.
 • 'Saldo' betekent het bedrag dat namens de cliënt wordt bewaard op het account van de cliënt voor welke tijdsduur dan ook. Specifiek wordt hier gedoeld op de som van het totaalbedrag van uitgevoerde transacties en stortingen/opnames van/naar het account.
 • 'Basisvaluta' betekent euro's.
 • 'Binaire opties' verwijzen naar financiële instrumenten waarmee een voorspelling wordt gedaan op de richting  van de prijsbeweging van een bepaald asset gedurende een bepaalde periode van de dag. Het uit te betalen bedrag wordt vooraf vastgesteld voor een succesvolle voorspelling en er is geen uitbetaling voor een onjuiste voorspelling.
 • 'Handelsdag' betekent een dag behalve zaterdag of zondag waarop de banken geopend zijn in Cyprus.
 • 'CIF-autorisatie' betekent de licentie die het bedrijf gekregen heeft van CySEC, zoals die van tijd tot tijd aangepast kan worden en die de investeringsdiensten en ondersteunende diensten beschrijven die het bedrijf wettelijk mag leveren.
 • 'Regels geld van cliënten' verwijst naar de regels die gespecificeerd worden in paragraaf 18(2)(j) van de wet die de provisie van investeringsdiensten, de uitvoering van investeringsactiviteiten, de operatie van gereguleerde markten en andere gerelateerde zaken reguleert en de richtlijnen en circulaires die zijn uitgegeven met betrekking tot deze paragraaf, zoals die van tijd tot tijd worden bijgewerkt door CySEC.
 • 'Gesloten positie' betekent een deal van aanschaf (verkoop) gedekt door de tegenovergestelde verkoop (aanschaf) van het contract.
 • 'Websites van het bedrijf' verwijst naar de volgende websites zoals die van tijd tot tijd aangepast kunnen worden:
 • 'Kredietsteunverlener' betekent een persoon die een garantie, hypothekering, overeenkomst, marge of zekerheidsovereenkomst in ons voordeel met betrekking tot uw verplichtingen onder deze overeenkomst.
 • 'CySEC' is de afkorting van 'Cyprus Securities and Exchange Commission.' Het hoofdkantoor van CySEC is gevestigd te 27 Diagorou Street, 1097, Nicosia, Cyprus.
 • 'Regels van CySEC' verwijst naar de wet die de provisie van investeringsdiensten, de uitvoering van investeringsactiviteiten, de operatie van gereguleerde markten en andere gerelateerde zaken reguleert, de wet preventie en terugdringing van witwaspraktijken, de richtlijnen, circulaires en alle andere regelgeving die zijn uitgebracht met betrekking tot deze wetten en alle richtsnoeren, administratieve berichten, nieuwsbrieven en regels gepubliceerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.
 • 'Elektronische diensten' betekent een service die door ons geleverd wordt, bijvoorbeeld een internethandelsdienst die cliënten toegang biedt tot informatie en handelsfaciliteiten, via een internetdienst, een WAP-service en/of een routingsysteem voor elektronische orders.
 • 'Geval van in gebreke blijven' betekent enig geval van in gebreke blijven, zoals vermeld in sectie 20 van de overeenkomst.
 • 'Uitvoering' betekent de voltooiing van orders van cliënten op het handelsplatform van het bedrijf, waar het bedrijf optreedt als opdrachtgever bij de transacties van cliënten.
 • 'Financiële instrumenten' verwijst naar elk van de financiële instrumenten die aangeboden worden door het bedrijf en die als zodanig gedefinieerd worden onder de toepasselijke wet- of regelgeving. Volgens de licentie van het bedrijf wordt hiermee verwezen naar het volgende:
 1. Effecten
 2. Geldmarktinstrumenten
 3. Rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging
 4. Opties, futures, swaps, rentetermijncontracten en andere derivatencontracten die betrekking hebben op effecten, valuta, rentevoeten of rendementen of andere afgeleide instrumenten, financiële indexen of financiële maatstaven, en die kunnen worden afgewikkeld door middel van materiële aflevering of in contanten
 5. Opties, futures, swaps, rentetermijncontracten en andere derivatencontracten die betrekking hebben op grondstoffen en in contanten moeten of mogen worden afgewikkeld naar keuze van een van de partijen, (tenzij de reden het in gebreke blijven is of een andere gebeurtenis die beëindiging van het contract tot gevolg heeft)
 6. Opties, futures, swaps en andere derivatencontracten die betrekking hebben op grondstoffen en alleen kunnen worden afgewikkeld door middel van materiële levering, mits zij worden verhandeld op een gereglementeerde markt en/of een MTF
 7. Andere, niet onder (f) hierboven vermelde opties, futures, swaps, termijncontracten en andere derivatencontracten die betrekking hebben op grondstoffen, kunnen worden afgewikkeld door middel van materiële levering en niet voor commerciële doeleinden bestemd zijn, en die de kenmerken van andere afgeleide financiële instrumenten hebben, waarbij o.a. in aanmerking wordt genomen of de clearing en afwikkeling via erkende clearinghouses geschiedt en of er regelmatig sprake is van margin calls
 8. Afgeleide instrumenten voor de overdracht van het kredietrisico
 9. Financiële contracten ter verrekening van verschillen
 10. Opties, futures, swaps, termijncontracten en andere derivatencontracten met betrekking tot klimaatvariabelen, vrachttarieven, emissierechten, inflatiepercentages of andere officiële economische statistieken, en die in contanten moeten of mogen worden afgewikkeld naar keuze van een van de partijen (tenzij de reden het in gebreke blijven is of een andere gebeurtenis die beëindiging van het contract tot gevolg heeft), alsmede andere derivatencontracten met betrekking tot activa, rechten, verbintenissen, indices en maatregelen dan die vermeld in de lijst met financiële instrumenten in deze sectie, en die de kenmerken van andere afgeleide financiële instrumenten bezitten, waarbij o.a. in aanmerking wordt genomen of zij op een gereglementeerde markt of een MTF worden verhandeld of via erkende clearinghouses, en tevens of er regelmatig sprake is van margin calls.
 • 'KYC' betekent 'Know Your Customer' (ken uw cliënt).
 • 'Marge' betekent het bedrag dat benodigd is om posities te openen en om elk van de geopende posities open te houden in het handelsaccount in overeenstemming met de gekozen hefboom.
 • 'MTF' betekent multilaterale handelsfaciliteit.
 • 'Open positie' betekent een lange of korte positie waarvan de waarde verandert op basis van de marktbewegingen van het financiële instrument.
 • 'Order' betekent het verzoek/de instructie van de cliënt aan het bedrijf om een positie in het account van de cliënt te openen of te sluiten.
 • 'OTC' betekent 'over the counter' en verwijst naar transacties die anders uitgevoerd worden dan op een markt.
 • 'Holiway Trading Desk' betekent de handelsdesk die door ons beheerd wordt in het hoofdkantoor van Holiway Investments Limited, te 4 Pindou Street, 4th Floor, Office 408, Engomi 2409, Nicosia.
 • 'Holiway online handelssysteem' betekent het handelssysteem op het internet dat beschikbaar is via onze website en waarop cliënten ons instructies kunnen geven.
 • 'Gedekte verplichtingen' betekent de netto verplichting die cliënt bij ons heeft na de toepassing van verrekening onder clausule 12 (Margeovereenkomsten) in de paragraaf met de naam (Verrekening bij in gebreke blijven).
 • 'Diensten' betekent de investerings- en ondersteunende diensten die geleverd worden door het bedrijf aan de cliënt en die onder deze overeenkomst vallen
 • 'Systeem' betekent alle computerhardware en -software, apparatuur, netwerkfaciliteiten en andere hulpbronnen en faciliteiten die nodig zijn om het de cliënt mogelijk te maken gebruik te maken van onze elektronische diensten.
 • 'Transactie' betekent elke transactie die onderhevig is aan deze overeenkomst en omvat een CFD, spot- of termijncontract van enige soort, future, optie (inclusief binaire opties) of ander derivatencontract met betrekking tot enige grondstof, financieel instrument (inclusief effecten), valuta, rentevoet, index of combinatie hiervan en andere transactie of financieel instrument waarvoor wij van tijd tot tijd geautoriseerd zijn onder onze licentie voor Cypriotische investeringsmaatschappij (“CIF”) en waarvan wij samen overeenkomen dat het een transactie betreft.

2. INLEIDING

2.1 Informatie over ons

Holiway Investments Limited (voortaan het 'bedrijf' of 'Holiway') is een Cypriotische investeringsmaatschappij die investerings- en ondersteunende diensten aanbied zoals die in deze overeenkomst beschreven worden, via hun elektronische systeem op het internet (voortaan 'handelsplatform').

Het bedrijf wordt geautoriseerd en gereguleerd door de CySEC. Ons hoofdkantoor is gevestigd te 4 Pindou Street, 4th Floor, Office 408, Engomi 2409, Nicosia. Onze contactgegevens zijn te vinden in sectie 25.2 van deze overeenkomst.

Holiway is een marktmaker voor CFD, binaire opties en Spot FX-contracten. Holiway is eigenaar en beheerder van websites, handelsplatformen en merknamen zoals aangegeven op de websites. Holiway opereert via deze websites, die online handelen mogelijk maken.

De cliënt heeft alle informatie die gepresenteerd wordt op de website van het bedrijf en die openbaar toegankelijk is geaccepteerd. Er wordt op gewezen dat het bedrijf andere websites kan beheren dan de hierboven genoemde hoofdwebsite en welke informatie in andere talen dan de Engelse kunnen bevatten met betrekking tot het bedrijf, haar diensten en het wettelijke raamwerk waarbinnen het bedrijf dient te opereren.

In overeenstemming met deze overeenkomst volgt u de website van het bedrijf en stelt u zich op de hoogte van de volgende beleiden:

 • Uitvoerbeleid orders
 • Klantcategoriseringsbeleid
 • Beleid omtrent belangenconflicten

Het bedrijf adviseert de cliënt de hierboven genoemde beleiden te lezen en te begrijpen. Als de cliënt geen schriftelijk bezwaarschrift indient over het Uitvoerbeleid orders van het bedrijf en gebruik blijft maken van onze diensten, dan neemt het bedrijf aan dat de cliënt instemt met het Uitvoerbeleid orders.

2.2 Werkingssfeer van deze overeenkomst

Deze overeenkomst vormt de basis waarop het bedrijf de cliënt haar diensten aanbiedt. Deze Overeenkomst regelt elke transactie die wordt aangegaan of die uitstaande is tussen ons op of na de uitvoering van deze overeenkomst.

2.3 Aanvang

Deze overeenkomst vervangt alle eventuele eerdere overeenkomsten tussen de cliënt en het bedrijf aangaande hetzelfde onderwerp en wordt van kracht zodra de cliënt zijn/haar acceptatie aangeeft via onze website. Deze overeenkomst is van toepassing op alle transacties die in het kader van deze overeenkomst worden overwogen.

3. ALGEMEEN

3.1 Taal

Deze overeenkomst wordt aan de cliënt gepresenteerd in het Engels en het bedrijf blijft met de cliënt communiceren in het Engels voor de duur van deze overeenkomst. Waar mogelijk zal het bedrijf echter met de cliënt communiceren in een andere taal dan de Engelse.

3.2 Communicatie met ons

De cliënt kan schriftelijk met ons communiceren per e-mail of enig ander elektronisch medium en mondeling (waaronder telefonisch). Onze contactgegevens zijn te vinden in sectie 25.2 van deze overeenkomst. De communicatietaal is de Engelse taal, en de cliënt ontvangt documenten en andere informatie van ons in het Engels. Echter, waar dit mogelijk is en voor uw gemak kan het bedrijf met de cliënt communiceren in andere talen. Onze website bevat meer informatie over ons en onze diensten, alsmede andere informatie met betrekking tot deze overeenkomst. In het geval van enig conflict tussen de voorwaarden van deze overeenkomst en onze website is deze overeenkomst doorslaggevend.

3.3 Capaciteit

Het bedrijf treedt op als opdrachtgever en niet als vertegenwoordiger namens u en de cliënt gaat deze overeenkomst aan als opdrachtgever en niet als vertegenwoordiger (of curator) namens een ander.

3.4 Wettelijke leeftijd

De diensten en producten van Holiway zijn uitsluitend beschikbaar voor individuen van 18 jaar of ouder (en ten minste de wettelijke leeftijd in uw rechtsgebied). De cliënt verklaart en garandeert dat de cliënt een individu betreft, dat de cliënt 18 jaar of ouder is en ten minste de wettelijke leeftijd heeft voor het aangaan van een bindend contract in het betreffende rechtsgebied en dat alle registratiedocumenten die door de cliënt verzonden zijn accuraat en waarheidsgetrouw zijn. Het bedrijf behoudt zich het recht voor een bewijs van leeftijd te vragen van de cliënt en uw account kan geblokkeerd worden totdat een dergelijk bewijs van leeftijd overgedragen is. Het bedrijf kan naar eigen inzicht weigeren haar producten en diensten aan te bieden aan enige persoon of entiteit en te allen tijde de criteria voor toegang wijzigen.

3.5 Algemene interpretatie

Een verwijzing in deze overeenkomst naar een 'clausule' of een 'bijlage' dient te worden opgevat als respectievelijk een clausule of een bijlage van deze overeenkomst, tenzij de context anders vereist. Verwijzingen in deze overeenkomst naar enig statuut of statutair instrument of toepasselijke regelgeving omvat elke modificatie, aanpassing, uitbreiding of heropvoering daarvan. Een verwijzing in deze overeenkomst naar 'document' dient opgevat te worden met inbegrip van elektronische documenten. Enige verwijzing door middel van een mannelijk woord omvat vrouwelijke en onzijdig en enkelvoud omvat tevens meervoud, waar de context dit toelaat of vereist. Woorden en zinsneden die gedefinieerd worden in het reglement van CYSEC en toepasselijke regelgeving hebben dezelfde betekenis in deze overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders gedefinieerd in deze overeenkomst.

3.6 Bijlagen

De clausules in de bijlage (zoals die van tijd tot tijd aangepast kan worden) zijn van toepassing. Het bedrijf kan de cliënt van tijd tot tijd nadere bijlagen sturen met betrekking tot transacties. In het geval van enig conflict tussen de clausules van enige bijlage en die in deze overeenkomst, zijn de clausules van de bijlage doorslaggevend. Het feit dat een clausule specifiek wordt opgenomen in een bijlage met betrekking tot één transactie, sluit niet de impliciete of expliciete formulering van enige andere, vergelijkbare clausule voor een andere clausule uit. De cliënt bevestigt de bijlagen van deze overeenkomst te hebben gelezen, begrepen en geaccepteerd.

3.7 Opschriften

De opschriften dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van de overeenkomst.

4. KLANTCATEGORISERING

Het bedrijf behandeld de cliënt in overeenstemming met de beroepsgedragsregels, op basis waarvan de cliënt wordt behandeld als niet-professionele cliënt, professionele cliënt dan wel in aanmerking komende tegenpartij, in overeenstemming met de aan het bedrijf geleverde gegevens tijdens het openen van het account. De cliënt stelt het bedrijf op de hoogte van enige wijzigingen in de persoonlijke gegevens van de cliënt. In het geval de cliënt opnieuw gecategoriseerd wenst te worden, dient de cliënt het bedrijf hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen en deze wens daarbij duidelijk kenbaar te maken. De uiteindelijke beslissing van enige gewijzigde categorisering ligt echter volledig bij het bedrijf zelf.

Het bedrijf behandelt de cliënt als niet-professionele cliënt ter voldoening aan de regels van CySEC en de toepasselijke regelgevingen. Mocht de cliënt echter vragen om een andere categorisering en het bedrijf stemt hiermee in, dan kan de bescherming die bepaalde regels van CySEC en andere toepasselijke regelgevingen bieden verminderd worden. Dit is inclusief maar niet beperkt tot:

 1. de vereiste dat wij handelen in overeenstemming met uw belang;
 2. onze verplichting om de cliënt van passende informatie te voorzien voordat wij de dienst aanbieden;
 3. de beperking op betaling of ontvangst door ons van enige stimulansen;
 4. onze verplichting om de beste uitvoering te behalen met betrekking tot uw orders;
 5. de vereiste om procedures en regelingen te implementeren voor de snelle, eerlijke en doeltreffende uitvoering van uw orders;
 6. onze verplichting om te verzekeren dat alle informatie die het bedrijf aan de cliënt levert eerlijk, helder en niet misleidend is; en
 7. de vereiste dat de cliënt van ons adequate rapporten ontvangt over de diensten die aangeboden worden aan de cliënt.

De cliënt is gebonden aan de methode en proces van categorisering zoals gedefinieerd en grondig uiteengezet in het Klantcategoriseringsbeleid, dat gevonden kan worden op de website van het bedrijf. Daarom accepteert de cliënt door deze algemene voorwaarden te accepteren de toepassing van de categoriseringsmethode, zoals die gedefinieerd wordt in het Klantcategoriseringsbeleid.

5. KOSTEN EN BETALINGEN

5.1 Bijkomende kosten

De cliënt dient op de hoogte te zijn van mogelijke bijkomende belastingen of kosten die niet betaald of opgelegd worden door ons.

5.2 Betalingen

Alle betalingen aan ons die onder deze overeenkomst vallen zullen uitgevoerd worden in de valuta die het bedrijf van tijd tot tijd specificeert voor de bankrekening die door ons voor dat doeleinde aangewezen is. Dergelijke betalingen zullen allemaal uitgevoerd worden door de cliënt, zonder aftrek of inhouding van welke aard dan ook.

5.3 Vergoeding en verdeling van kosten

Het bedrijf kan kosten delen met partners, gelieerde bedrijven, business introducers en vertegenwoordigers in verband met de transacties die namens u worden uitgevoerd. Business introducers en vertegenwoordigers worden vergoed op basis van het percentage van de spreiding. Partners en gelieerde bedrijven ontvangen een vaste vergoeding. De cliënt kan de details van dergelijke vergoedingen of verdelingsovereenkomsten desgewenst opvragen. Als u als cliënt meer informatie wilt hebben over de kosten en commissies die het bedrijf betaalt aan business introducers en andere gelieerde bedrijven, laat ons dat dan weten en het bedrijf zal de cliënt de gevraagde informatie geven.

5.4 Payment Service Providers

Payment service providers zijn onder meer Wirecard, Inatec en SafeCharge.

 1. Wirecard is EU gereguleerd. Nr. 260/2012 (SEPA-verordening)
 2. Inatec Payment AG is gevestigd in Zwitserland en is een van de financiële hoofdkwartieren van Europa.
 3. SafeCharge International Group Limited is een wereldwijde leverancier van betalingservices, risk management en IT-oplossingen voor online bedrijven.

5.5 Opname kosten

Opnames zullen worden belast met de werkelijke bankkosten en provisie voor uitgaande overschrijving en alle overige out of pocket kosten. Voor de indicatieve prijzen voor uitgaande overschrijvingen, klik hier.

6. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

De cliënt heeft het recht deze overeenkomst te beëindigen binnen een periode van veertien (14) dagen vanaf de datum waarop deze overeenkomst gesloten werd of de datum waarop de cliënt deze overeenkomst ontving (welke later plaatsvindt) (de 'opzegtermijn'). Mocht de cliënt deze overeenkomst willen beëindigen binnen de opzegtermijn, dan dient de cliënt ons hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen via het volgende adres: Holiway Investments Limited, 4 Pindou Street, 4th Floor, Office 408, Engomi 2409, Nicosia, of elektronisch naar het volgende e-mailadres: info@holiwayltd.com. Door deze overeenkomst te beëindigen binnen de opzegtermijn wordt geen enkele transactie van de cliënt tijdens de opzegtermijn geannuleerd. Als de cliënt de overeenkomst niet binnen de opzegtermijn beëindigt, is de cliënt gebonden aan de voorwaarden. De cliënt kan de overeenkomst dan beëindigen in overeenstemming met sectie 23 van deze overeenkomst.

6.1 Beëindigen zonder in gebreke blijven

Tenzij dit vereist wordt door de toepasselijke regulering kan elk van beide partijen deze overeenkomst (en de relatie tussen ons) beëindigen middels een schriftelijk kennisgeving van tien dagen naar de ander. Het bedrijf kan deze overeenkomst direct beëindigen als de cliënt niet voldoet aan enige bepaling van deze overeenkomst of in geval van uw faillissement. In dergelijke gevallen zal het bedrijf de cliënt hiervan dienovereenkomstig op de hoogte stellen.

Bij beëindiging van deze overeenkomst:

 • zijn alle uitstaande bedragen van de cliënt aan het bedrijf onmiddellijk opeisbaar, inclusief (maar zonder beperking):
  1. alle uitstaande kosten, toeslagen en commissies; en
  2. enige kosten die zijn ontstaan door beëindiging van deze overeenkomst; en
  3. enige kosten en verliezen die ontstaan door de sluiting van enige transacties of het afhandelen of sluiten van uitstaande verplichtingen die door ons gemaakt zijn namens u.
 • Holiway past de optimale uitvoeringsregels toe in gevallen waar de cliënt Holiway niet bepaalde instructies gegeven heeft over de sluiting van zijn posities.
 • worden alle resterende tegoeden op uw handelsaccount teruggestort op uw bankrekening, om precies te zijn de rekening waarmee de tegoeden gestort zijn. Uw tegoeden worden gerestitueerd naar een andere bankrekening waarvan de cliënt de begunstigde is, zolang de cliënt ons de vereist documenten levert om te verifiëren dat de rekening daadwerkelijk toebehoort aan de cliënt.

Bestaande rechten

De beëindiging van deze overeenkomst doet geen afbreuk aan uitstaande rechten of verplichtingen, noch aan transacties, die onder de overeenkomst en de door ons met betrekking tot degelijke transacties overeengekomen clausules zullen blijven vallen tot alle verplichtingen volledig zijn uitgevoerd.

7. ZONDER ADVIES

7.1 Uitsluitend uitvoering

Het bedrijf houdt zich uitsluitend bezig met de uitvoering en biedt geen advies over de voordelen van bepaalde transacties of hun fiscale gevolgen.

7.2 Incidentele informatie en investeringsonderzoek

Het bedrijf biedt geen algemene handelsadviezen, marktcommentaar of andere informatie:

 • Dit is incidenteel voor uw handelsrelatie met ons. Het wordt uitsluitend aangeboden om de cliënt in staat te stellen zijn eigen investeringsbeslissingen te nemen en is niet bedoeld als advies;
 • waar informatie aangeboden wordt in de vorm van een document met een beperking op de persoon of categorie personen voor wie het document bedoeld is of aan wie het gedistribueerd wordt. De cliënt stemt in dit niet door te spelen aan een dergelijke persoon of categorie personen;
 • het bedrijf geeft geen enkele garantie of verklaring ten aanzien van de nauwkeurigheid of volledigheid van dergelijke informatie of ten aanzien van de fiscale gevolgen van enige transactie;
 • De cliënt accepteert dat het bedrijf voorafgaand aan de verzending hier zelf op gereageerd kan hebben of gebruik heeft gemaakt van de informatie waarop het gebaseerd is. Het bedrijf geeft geen enkele verklaring ten aanzien van de tijd van ontvangst door de cliënt en kan niet garanderen dat de cliënt dergelijke informatie op hetzelfde moment ontvangt als andere cliënten. Enige gepubliceerde onderzoeksrapporten of aanbevelingen kunnen verschijnen in één of meer scherminformatiediensten.

8. ERKENNING VAN RISICO'S

8.1 Er dient te worden opgemerkt dat de waarde van financiële instrumenten kan stijgen of dalen of zelfs de nul kan bereiken onder invloed van marktomstandigheden en -fluctuaties. Ongeacht de informatie die het bedrijf aan de cliënt levert begrijpt en accepteert de cliënt dat deze situaties kunnen voorkomen.

8.2 De cliënt begrijpt en accepteert dat het risico bestaat verlies te lijden als uitkomst van zijn handelstransacties (kopen/verkopen van financiële instrumenten) via het bedrijf en het handelsplatform van het bedrijf, en accepteert dat hij bereid is dit risico te dragen bij het aangaan van deze zakelijke relatie.

8.3 Onverminderd onze bovenstaande verplichtingen bevestigt de cliënt wanneer die ons vraagt een transactie uit te voeren dat de cliënt volledig zelf verantwoordelijk is voor het inschatten en onderzoeken van de risico's die verbonden zijn aan de transactie.

8.4 De cliënt bevestigt dat de cliënt voldoende kennis, marktervaring en professioneel advies heeft om diens eigen inschatting te maken van de voordelen en risico's van enige transactie en dat de cliënt op de hoogte is van de Openbaarmakingsverklaring risico's en de richtlijnen met betrekking tot de financiële instrumenten en markten die beschikbaar zijn op onze websites. Het bedrijf biedt de cliënt geen garantie wat betreft de geschiktheid van de onder deze overeenkomst verhandelde producten en accepteert geen fiduciaire verplichting in onze relatie met de cliënt.

9. BELEID OMTRENT BELANGENCONFLICTEN

Op grond van regelgeving van CySEC is het bedrijf verplicht om de noodzakelijke maatregelen te treffen om belangenconflicten tussen het bedrijf en haar cliënten af te handelen. Het bedrijf zal alles doen wat redelijkerwijs nodig is om enige mogelijke belangenconflicten te voorkomen.

De cliënt bevestigt dat hij/zij instemt met het 'Beleid omtrent belangenconflicten'. Raadpleeg ons beleid omtrent belangenconflicten voor meer informatie over hoe het bedrijf omgaat met conflicten die invloed hebben op de onpartijdigheid van het investeringsonderzoek dat het bedrijf levert aan de cliënt. Op verzoek levert het bedrijf nadere informatie op dit gebied.

KLANTACCOUNTS EN EERSTE STORTINGEN

9.1 Documenten

Voordat de cliënt een order kan plaatsen bij Holiway moet de cliënt deze overeenkomst lezen en accepteren, inclusief de openbaarmakingsverklaring risico's, de handelsbeleiden en -procedures zoals vermeld in clausule 12 hieronder, en alle toepasselijke addenda. De cliënt dient voldoende beschikbaar tegoed op het account te storten en het inschrijfformulier en alle benodigde documenten dienen te worden goedgekeurd door Holiway. Zodra de inschrijving is goedgekeurd ontvangt de cliënt hiervan een bevestiging per e-mail. Holiway kan naast het online accepteren van deze overeenkomst, naar eigen inzicht verzoeken dat de cliënt nadere door Holiway vereiste documenten ondertekent en terugstuurt, inclusief maar niet beperkt tot deze overeenkomst en openbaarmakingsverklaring van risico's.

Om te kunnen handelen moet de cliënt een geldig identiteitsbewijs met foto overleggen. Wij accepteren een kleurenkopie van een geldig paspoort of nationale identiteitskaart.

9.2 Valuta van accounts

De cliënt kan een of meer handelsaccounts openen in USD/EUR/GBP - of enige andere valuta die wordt aangeboden door Holiway. Accountsaldo's worden berekend en gerapporteerd aan de cliënt met de valuta waarin dergelijke accounts gehouden worden.

9.3 Gedeelde accounts

Naast de voorwaarden die genoemd worden in de paragraaf genaamd 'Autoriteit' met betrekking tot houders van gedeelde accounts, gelden ook de volgende voorwaarden.

Waar uw handelsaccount bij het bedrijf gedeeld gehouden wordt door twee of meer begunstigden:

9.3.1 Elke houder van een gedeeld account is gezamenlijk en afzonderlijk aansprakelijk voor alle verplichtingen jegens Holiway die ontstaan met betrekking tot uw gedeelde handelsaccount.

9.3.2 Elk van de houders van een gedeeld account is afzonderlijk verantwoordelijk voor naleving van de bepalingen in deze overeenkomst.

9.3.3 Als er een geschil is tussen de cliënten waarvan het bedrijf op de hoogte is, dan kan het bedrijf eisen dat beide of alle cliënten ons schriftelijke instructies toesturen.

9.3.4 Als een van de houders van een gedeeld account komt te overlijden, mogen de resterende houders het handelsaccount blijven beheren en in het geval van meerdere overgebleven houders, blijven de bepalingen in deze paragraaf van toepassing op het handelsaccount.

9.3.5 Waar de houder van een gedeeld account persoonlijke en financiële gegevens levert met betrekking tot de andere accounthouder(s) teneinde om het handelsaccount te openen of te beheren, bevestigt de cliënt toestemming te hebben of anderszins het recht te hebben ons deze informatie te leveren zodat wij deze kunnen gebruiken in overeenstemming met deze overeenkomst.

9.3.6 Elk van de houders van een gedeeld account kan verzoeken tot sluiting van het account en overbrenging van de tegoeden, tenzij er omstandigheden zijn die ons verplichten toestemming te vragen van alle houders van het gedeelde account.

9.3.7 Elke houder van een gedeeld account krijgt toegang tot de tegoeden die aanvankelijk op het gedeelde handelsaccount gestort worden. Mocht de houder van een gedeeld account deze tegoeden willen opnemen uit het handelsaccount, dan dient deze cliënt een opnameformulier te ondertekenen dat vervolgens ondertekend moet worden door alle houders van het account. Zodra het ondertekende formulier ontvangen is, krijgt de cliënt toestemming van Holiway om tegoeden op te nemen tot het aanvankelijk door de cliënt gestorte bedrag, mits aan de voorwaarden voor opname in clausule 12 is voldaan. Holiway stort het opgenomen bedrag naar de bankrekening waar het oorspronkelijk van afkomstig was.

9.3.8 In het geval van opname van winsten; mocht een van de cliënten de winsten opnemen uit het gedeelde handelsaccount, dan dient de cliënt een opnameformulier in te vullen en te ondertekenen, mits aan de voorwaarden voor opname in clausule 12 is voldaan. Zodra het volledig ingevulde en ondertekende formulier ontvangen is, krijgt de cliënt toestemming van Holiway om enige winsten uit het gedeelde handelsaccount op te nemen. Holiway stort het opgenomen winstbedrag naar de bankrekening waar het oorspronkelijk van afkomstig was.

Om deze overeenkomst geldig en bindend te maken, moeten alle houders van het gedeelde account de overeenkomst onderteken en in het geval de cliënt en/of een van de accounthouders deze overeenkomst willen beëindigen en het gedeelde handelsaccount bij het bedrijf willen sluiten, wordt de schriftelijke toestemming van alle accounthouders gevraagd, overeenkomstig de bepalingen in clausule 17 van deze overeenkomst. Daarnaast moeten alle houders van het gedeelde account de KYC-documentatie inzenden, zoals verplicht door de regelgeving van CySEC alsmede alle financiële gegevens voor de constructie van het economische profiel van de cliënt, alsmede de beoordeling van de redelijkheidstoets.

10. INACTIEVE EN SLAPENDE ACCOUNTS

10.1. Accounts waarop gedurende een periode van zes maanden geen enkele transactie van welke soort dan ook is uitgevoerd worden aangemerkt als inactieve accounts.

10.2. Inactieve accounts die gedurende een periode van nog eens zes maanden inactief blijven worden aangemerkt als slapende accounts.

10.3. Behandeling van inactieve accounts:

 • Inactieve accounts met een saldo van nul worden gesloten. De cliënt wordt hier middels een elektronisch bericht van op de hoogte gesteld.
 • Op accounts met een saldo van minder dan $25,00 of equivalent in een andere valuta wordt per maand $5,00 aan administratieve kosten berekend. Het account wordt gesloten na de laatste afschrijvingstransactie en de cliënt wordt hiervan op de hoogte gesteld.
 • Bij een inactief account met een saldo van meer dan $25,00 of equivalent in een andere valuta krijgt de cliënt een melding dat het account binnen 10 dagen gesloten wordt, en dat het saldo wordt overgeschreven naar de bankrekening van de cliënt mochten wij hierop geen respons krijgen. In het geval de cliënt reageert en het account open wil houden, moet de cliënt nieuwe identiteitsbewijzen overdragen.

10.4. Behandeling van slapende accounts

 • Het beleid van het bedrijf is om geen slapende accounts aan te houden. Als een account echter om welke reden dan ook voor een periode van 12 maanden inactief is, wordt het account aangemerkt als slapend account.
 • Enig saldo op het slapende account wordt teruggestort op de oorspronkelijke bankrekening van de storter. Als dit niet mogelijk is en communicatie met de cliënt niets oplevert, wordt het account gesloten en wordt het saldo overgeschreven naar een aparte rekening genaamd 'Unclaimed Balances' (niet geclaimde tegoeden).
 • Niet geclaimde tegoeden worden na twee jaar overgedragen aan de P&L.

  11. HANDELSBELEIDEN EN -PROCEDURES

11.1 Bonusbeleid

Het bedrijf biedt een aantal aantrekkelijke beloningen aan nieuwe en bestaande cliënten, inclusief geldbonussen en eenmalige handelskredieten. De bonussen zijn tijdelijke aanbiedingen en de algemene voorwaarden van de bonusbeloning zijn onderhevig aan wijzigingen. De cliënt krijgt de mogelijkheid enige bonusbeloning die de cliënt wordt aangeboden te weigeren of te accepteren.

Uw bonusgeld wordt op uw account gestort en u kunt het gebruiken om te handelen op het platform.

Opnamebeperking met betrekking tot bonus:

11.1.1 De bonus kan niet opgenomen worden door de klant tot het minimum trading volume bereikt wordt. Dit trading volume kan 30, 40 of 50 keer de waarde van de bonus zijn. Een klant die bijvoorbeeld een bonus van $500 krijgt, met een volume van 40, moet een trading volume van $20,000 bereiken (bonus waarde vermenigvuldigd met het trading volume, in dit voorbeeld dus $500×40 = $20,000). Zodra deze voorwaarde wordt bereikt, kan de klant het bedrag van deze bonus opnemen.

11.1.2 Bij enige oneigenlijke of kwalijke handelspraktijken, niet in overeenstemming met de algemene voorwaarden van het bedrijf, zal de bonus ingetrokken worden en uw account kan tevens bevroren worden.

11.1.3 Het bedrijf zal de cliënt niet weerhouden van het opnemen van zijn/haar storting, maar enige met het bonusbedrag gegenereerde winst komt te vervallen als de cliënt geld opneemt voordat aan het vereist handelsvolume is voldaan.

11.1.4 Alle bonussen die door het Bedrijf worden aangeboden zijn optioneel en een Opdrachtgever is niet verplicht om dit aanbod te accepteren . Wanneer een cliënt gelden stort in zijn of haar account en hij of zij kiest er voor een bonus niet te accepteren, dan wordt de cliënt niet gebonden aan de specifieke voorwaarden met betrekking tot bonussen. Bonussen worden enkel aanvaard door de cliënt door het lezen van de voorwaarden en het ondertekenen van de bonus overeenkomst. Binnen 5 werkdagen na het accepteren van een bonus kan een cliënt op de aanvaarding van de bonus terugkomen door middel van kennisgeving aan een lid van het Klantenservice Team. Dit is alleen mogelijk indien niet meer dan 5 transacties zijn geplaatst sinds het accepteren van de bonus. In de omstandigheid dat de opdrachtgever wenst dat de bonus verwijderd wordt en er zijn minder dan 5 transacties geplaatst, zal Holiway de bonus van de rekening van de Klant verwijderen en zal de klant niet worden gebonden aan de voorwaarden van de bonus, maar wel nog steeds aan alle andere voorwaarden.

11.1.5 Voor het voldoen aan het handelsvolume vermeld onder 11.1.1 worden One-Touch-opties en Ladderopties niet meegerekend.

11.2 Valuta van handelstransacties

Tenzij anders gespecificeerd door het bedrijf worden alle handelstransacties uitgevoerd in de tijdens het inschrijven gekozen valuta.

11.3 Bepalingen voor acceptatie van orders

Holiway is niet aansprakelijk voor het niet uitvoeren van orders. Holiway heeft het recht, maar niet de verplichting, om enige order voor de uitvoering geheel of gedeeltelijk te weigeren of enige order te annuleren, wanneer het saldo van het account van de cliënt onvoldoende is om de volledige order uit te voeren of wanneer de order illegaal of anderszins oneigenlijk is.

Autoriteit

Het bedrijf is gemachtigd om voor de cliënt te handelen nadat deze of enige andere persoon namens de cliënt instructies heeft gegeven of beweert te hebben gegeven, zonder enige navraag van de echtheid, autoriteit of identiteit van de persoon die dergelijke instructies geeft of beweert te geven, mits dergelijke instructies voorzien zijn van uw correcte accountnummer en wachtwoord. Als het account van de cliënt een gedeeld account betreft, stemt de cliënt ermee in dat wij geautoriseerd zijn om te handelen op basis van instructies van elk van de afzonderlijke personen namens wie het account gehouden wordt, zonder verdere navraag. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor verdere navraag in dergelijke vanzelfsprekende autoriteit en is niet aansprakelijk voor de consequenties van enige ondernomen acties of het uitblijven daarvan door ons op basis van dergelijke instructies of op de kennelijke autoriteit van dergelijke personen.

12. UITVOERBELEID ORDERS

12.1 De uitvoering van deze order vormt een wettelijke vereiste volgend op de autorisatie van het bedrijf en regulering van de Cyprus Securities and Exchange Commission (“CySEC”) onder autorisatienummer CIF 248/14, zoals hieronder beschreven:

12.2 Doel

Het doel van dit beleid is om effectieve regelingen vast te stellen voor het verkrijgen van het beste resultaat voor de cliënten, wanneer Holiway Investments Limited, voortaan het 'bedrijf', orders van haar cliënten uitvoert.

Dit document beoogt het uiteenzetten van die regelingen en te verzekeren dat wettelijke vereisten en de afdelings- en algemene procedures, uiteengezet in deze interne-procedurehandleiding, worden nageleefd.

Dit beleid dient gelezen te worden in combinatie met de dealingroomhandleinding van deze interne-procedurehandleiding.

12.3 Juridisch raamwerk

In overeenstemming met de Wetgeving omtrent investeringsdiensten en -activiteiten en gereguleerde markten van 2007 moeten CIF's alle redelijke stappen ondernemen om, bij het uitvoeren van orders, het best mogelijke resultaat voor de cliënten te bereiken met betrekking tot accountprijs, kosten, snelheid, waarschijnlijkheid van uitvoering, omvang, aard en enige andere overweging die relevant is voor de uitvoering van de order. Desalniettemin moeten CIF's bij een specifieke instructie van de cliënt deze instructies volgen bij het uitvoeren van de order.

Daarnaast moeten CIF's een uitvoerbeleid voor orders opstellen en implementeren, zodat de CIF het best mogelijke resultaat kan bereiken voor de orders van haar cliënten.

12.4 Beleid

De dealingroom is de relevante afdeling waarop het uitvoerbeleid voor orders voornamelijk van toepassing is. Senior Management herziet het beleid op jaarbasis of / en wanneer een aanzienlijke wijziging plaatsvindt die invloed heeft op het vermogen van het bedrijf om de best mogelijke uitvoering van de orders van haar cliënten via het handelsplatform te bereiken.

Het bedrijf heeft een uitvoerbeleid voor orders vastgesteld en onderhoud dit om te verzekeren dat wordt voldaan aan de verplichting om orders uit te voeren met de gunstigste voorwaarden voor de cliënten en om de best mogelijke resultaten te behalen voor haar cliënten, waar toepasselijk en mogelijk rekening houdend met het vermogen, benodigdheden en handelsactiviteiten van de cliënten.

Het beleid beschrijft de procedure die het bedrijf volgt bij het uitvoeren van handelsorders en verzekert dat alle redelijke stappen worden genomen om consistent de best mogelijke resultaten te behalen voor cliënten via het uitvoerbeleid voor orders. Er wordt echter op gewezen dat het bedrijf bij het uitvoeren van een order volgens een specifieke instructie van de cliënt de order zal uitvoeren in overeenstemming met die instructie en daarmede acht voldaan te hebben aan de verplichtingen inzake optimale uitvoering.

12.5 Criteria optimale uitvoering

Het bedrijf houdt rekening met de criteria voor optimale uitvoering bij het bepalen van het relatieve belang van de uitvoeringsfactoren:

 • De karakteristieken van de cliënt
 • De karakteristieken van de order van de cliënt
 • De karakteristieken van de financiële instrumenten die het onderwerp van die order betreffen
 • De karakteristieken van de locaties van uitvoering waarnaar de order kan worden doorgestuurd.

Het best mogelijke resultaat wordt bepaald in termen van de totale tegenprestatie, gelet op de prijs van het contract en de kosten van de uitvoering. De overige uitvoeringsfactoren; snelheid, waarschijnlijkheid van uitvoering, omvang, aard en enige andere relevante overweging worden in de meeste gevallen secundair aan de prijs en kosten overwogen, tenzij die het best mogelijke resultaat voor de cliënt zouden opleveren, in termen van de totale tegenprestatie.

12.6 Specifieke instructies

In omstandigheden waarin de cliënt het bedrijf specifieke instructies geeft over het uitvoeren van een order en het bedrijf heeft deze instructies geaccepteerd, dan zal het bedrijf de order uitvoeren in overeenstemming met die specifieke instructies.

Desondanks zal het bedrijf, als de cliënt specifieke instructies geeft voor het uitvoeren van een order en het bedrijf voert de order dienovereenkomstig uit, voldaan hebben aan haar plicht de cliënt te voorzien van optimale uitvoering. Hierdoor kan het zijn dat het bedrijf voor die order het uitvoerbeleid voor orders van het bedrijf niet kan naleven.

12.7 Locatie van uitvoering

Locaties van uitvoering zijn entiteiten waar orders geplaatst worden of waarnaar het bedrijf orders kan doorsturen voor uitvoering. Het bedrijf gaat transacties aan met de cliënt als opdrachtgever (tegenpartij) en niet als vertegenwoordiger; het bedrijf is de contractuele tegenpartij van de cliënt, niettegenstaande dat het bedrijf de order van de cliënt voor uitvoering kan doorsturen naar de liquiditeitsverschaffers vanwege risicoparameters (d.w.z. cliënten met hoge volumes, grote vermogens, etc.). Het bedrijf treedt daarom op als enige locatie van uitvoering voor orders van de cliënt.

De cliënt stort geld bij het bedrijf en plaatst orders via het handelsplatform en het bedrijf is verantwoordelijk voor het beschermen van de tegoeden van de cliënt. Wanneer een order ontvangen wordt, opent het bedrijf een identieke order in haar naam bij de marktmaker, per ontvangen order dan wel accumulatief. Het bedrijf voert de order van de cliënt uit door op te treden als opdrachtgever zonder zelf risico te dragen (d.w.z. voert ware back-to-backhandel uit).

De order van de cliënt wordt geplaatst via onze liquiditeitsverschaffer SpotOption Exchange Ltd., welke CIF-gereguleerd is door CySEC, licentienummer 170/12.

De provider werkt de prijzen continu bij. De laatst bijgewerkte prijzen worden dan ook weergegeven op het handelsplatform van het bedrijf.

12.8 Uitvoeringsfactoren

Het bedrijf houdt bij het beheer van de orders van de cliënt rekening met verschillende uitvoeringsfactoren, mits er geen specifieke instructies van de cliënt aan het bedrijf zijn over de manier waarop de orders uitgevoerd moeten worden. Deze uitvoeringsfactoren omvatten:

 • Prijs
 • Snelheid en waarschijnlijkheid van uitvoering
 • Kosten of commissies
 • Omvang en aard van de order
 • Marktomstandigheden en variaties
 • Mogelijkheid van uitvoering
 • Enige andere directe overweging die relevant is voor de uitvoering van de order

12.8.1 Prijs

Het bedrijf biedt haar eigen handelsprijzen, die afgeleid worden van onafhankelijke prijsleveranciers. De belangrijkste manier waarop het bedrijf verzekert dat de cliënt de optimale uitvoering ontvangt, is door te zorgen dat de prijsvaststelling aan de cliënt plaatsvindt door referentie van en vergelijking met verschillende onderliggende prijsleveranciers en gegevensbronnen. Het bedrijf controleert de onafhankelijke prijsleveranciers ten minste een maal per jaar, zodat de juiste, competitieve prijzen worden aangeboden.

12.8.2 Kosten

Wanneer de cliënt een positie opent in bepaalde typen financiële instrumenten, worden een commissie of financieringskosten in rekening gebracht.

12.8.3 Omvang van order

Alle orders worden geplaatst in monetaire waarde. De cliënt kan de order plaatsen mits het saldo op het handelsaccount toereikend is. Als de cliënt een grote order wil plaatsen, kan de prijs in sommige gevallen minder gunstig zijn in verband met de feed die ontvangen wordt van de prijsleverancier.

12.8.4 Snelheid

Vanzelfsprekend veranderen prijzen met de tijd. De frequentie waarop dit gebeurt is verschillend voor verschillende financiële instrumenten en marktomstandigheden. Gezien het feit dat de prijzen gedistribueerd worden via het handelsplatform/terminal van het bedrijf, speelt de door de cliënt gebruikte technologie om te communiceren met het bedrijf een cruciale rol. Het gebruik van een draadloze verbinding of inbelverbinding of enige andere communicatielink met mogelijk slechte internetconnectiviteit kan een instabiele verbinding met het handelsplatform/terminal van het bedrijf veroorzaken. Dit resulteert voor de cliënt in vertraging bij het plaatsen van orders, waardoor die worden uitgevoerd tegen betere of slechtere marktprijzen die worden aangeboden door het bedrijf via het platform/de terminal.

12.8.5 Aard van de order

De specifieke karakterisering van een order is afhankelijk van de binaire optie die wordt gekozen door de cliënt. De waarde van de optie is voornamelijk afhankelijk van de volatiliteit van het onderliggende instrument, de verlooptijd van de optie en het risicobeheer dat wordt geselecteerd door de cliënt.

'Marktorder': De cliënt kan de order plaatsen bij het bedrijf en de betreffende order wordt direct uitgevoerd tegen een prijs die het bedrijf aanbiedt. Desgewenst kan de cliënt aan de marktorder een 'stop loss' verbinden om eventueel verlies van de cliënt te beperken en/of een 'take profit' om de winst van de cliënt te beperken.

'Lopende order': In dit geval plaatst de cliënt een lopende order om uitgevoerd te worden op een later moment, tegen de door de cliënt gespecificeerde prijs. Het bedrijf heeft de verplichting de lopende order te monitoren en de order uit te voeren wanneer de prijs die het bedrijf aanbiedt de door de cliënt gespecificeerde prijs bereikt, tegen die prijs. De beschikbare lopende orders zijn kooplimiet, koopstop, verkooplimiet en verkoopstop.

12.8.6 Waarschijnlijkheid van uitvoering

Vanwege de niveaus van volatiliteit die invloed hebben op de prijs van het onderliggende instrument, beoogt het bedrijf orders van cliënten zo snel als redelijkerwijs mogelijk uit te voeren.

12.8.7 Waarschijnlijkheid van afwikkeling

Het bedrijf wikkelt alle transacties af op het moment van uitvoering en/of verval van de betreffende transactie.

12.9 Marktimpact

De genoteerde prijzen van het bedrijf, die afgeleid zijn van haar onafhankelijke prijsleveranciers kunnen beïnvloed worden door verschillende factoren, waaronder de bovengenoemde factoren. Het bedrijf houdt rekening met alle redelijke factoren om het best mogelijke resultaat voor de cliënt te bereiken.

12.10 Conclusie

De cliënt krijgt passende informatie aangeboden over de inhoud van het uitvoerbeleid. De voorafgaande instemming van de cliënt wordt verkregen met betrekking tot het gedocumenteerde uitvoerbeleid voor orders dat volgt. Daarnaast wordt een heldere en prominente waarschuwing gegeven aan de cliënten van het bedrijf (binnen de klantovereenkomst) dat het bedrijf door enige specifieke instructies van een cliënt wellicht niet de stappen onderneemt die het ontwikkeld en geïmplementeerd heeft in haar verbindingsproblemen om het best mogelijke resultaat te behalen bij het uitvoeren van deze orders met betrekking tot de elementen die door deze instructies gedekt worden.

De cliënt krijgt via dit beleid adequate informatie aangeboden met betrekking tot de factoren die door het management in overweging worden genomen bij het uitvoeren van orders van cliënten. Ook wordt dit beleid periodiek herzien door het bedrijf. De cliënten worden dienovereenkomstig op de hoogte gesteld van enige aanzienlijke wijzigingen.

12.11 Recht om orders niet te accepteren

Het bedrijf mag maar is niet verplicht om instructies te accepteren voor het aangaan van een transactie. Als het bedrijf weigert een voorgestelde transactie aan te gaan, is het bedrijf niet verplicht hiervoor een reden te geven, maar het bedrijf zal de cliënt hier wel per ommegaande over informeren.

12.12 Annulering/intrekking van instructies

Orders kunnen via het Holiway online handelssysteem geannuleerd worden met het bedrijf kan de instructies van de cliënt uitsluitend annuleren als de cliënt hiertoe een expliciet verzoek doet, mits het bedrijf deze instructies op het moment van het verzoek van de cliënt nog niet heeft uitgevoerd. Uitgevoerde instructies kunnen uitsluitend met onze instemming door de cliënt ingetrokken of aangepast worden. Holiway is niet aansprakelijk voor enige claims, verliezen, opgelopen schade, kosten of uitgaven, inclusief juridische kosten, die direct of indirect ontstaan door het niet annuleren van een dergelijke order.

12.13 Beperking van orders voorafgaand uit uitvoering

Het bedrijf heeft het recht (maar geen verplichting) om naar eigen inzicht limieten en/of parameters vast te stellen aan uw vermogen om orders te plaatsen. Dergelijke limieten en/of parameters kunnen door ons naar eigen inzicht aangepast, verhoogd, verlaagd, verwijderd of toegevoegd worden en kunnen (zonder beperking) het volgende omvatten:

 • beperkingen op het maximumbedrag dat geplaatst kan worden om een positie te openen door middel van een van de financiële producten van het bedrijf;
 • beperkingen op het maximumaantal posities dat per handelaar en per asset geplaatst kan worden;
 • beperkingen op onze totale risicopositie naar de cliënt;
 • beperkingen op de prijzen waartegen orders verzonden kunnen worden (inclusief (zonder beperking) beperkingen op orders tegen een prijs die sterk afwijkt van de marktprijs op het moment dat de order verzonden wordt naar het orderboek);
 • beperkingen op de elektronische diensten (inclusief (zonder beperking) enige verificatieprocedure om de verzekeren dat een bepaalde order van de cliënt afkomstig is); of
 • enige andere limieten, parameters of beperkingen die het bedrijf moet implementeren in overeenstemming met toepasselijke regelgeving.
 • Mocht de cliënt de door het bedrijf gestelde limieten en/of parameters overschrijden, dan wordt uw handel geblokkeerd en/of opgeschort.

12.14 Uitvoering van orders

Het bedrijf stelt al het redelijke in het werk om een order die door de cliënt geplaatst wordt uit te voeren, rekening houdend met de relevante marktomstandigheden en het risicobeheerbeleid van Holiway. Door de orders van de cliënt te accepteren garandeert het bedrijf niet dat het mogelijk is om de orders uit te voeren of dat uitvoering mogelijk is in overeenstemming met uw instructies. Als het bedrijf enige aanzienlijke problemen ondervindt bij het uitvoeren van een order, dan zal het bedrijf de cliënt hiervan op de hoogte stellen binnen 8 seconden na het ontvangen van de order door het bedrijf.

12.15 Bevestigingen

Na afloop van elke handelsdag worden bevestigingen van alle op die handelsdag namens de cliënt uitgevoerde transacties beschikbaar gemaakt via het online account van de cliënt op de website van het bedrijf.

12.16 Annulering van handelstransacties

Het bedrijf heeft het recht om een order te weigeren of te annuleren als er enige aanwijzingen zijn van de volgende problemen:

 1. fraude/illegale praktijken die leiden tot de transactie,
 2. enig moment waarop Holiway reden heeft aan te nemen dat de handelsactiviteiten van een persoon illegaal kunnen zijn;
 3. enig moment waarop Holiway fiscaal, regelgevend of pecuniair nadeel kan oplopen door activiteiten van wie dan ook;
 4. enig moment waar een of meer transacties door Holiway geacht worden te zijn uitgevoerd in overtreding van deze overeenkomst;
 5. orders geplaatst op basis van gemanipuleerde prijzen als gevolg van systeemfouten of systeemstoringen;
 6. arbitragehandel op prijzen die aangeboden worden door onze platforms als gevolg van systeemfouten; en
 7. gecoördineerde transacties door gerelateerde partijen om misbruik te maken van systeemfouten en vertragingen in systeemupdates.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor enige en alle handelsposities te annuleren en enige door de cliënt gemaakte winsten op alle handelstransacties van de cliënt in te houden en/of te laten vervallen als het bedrijf van mening is dat de cliënt zich schuldig gemaakt heeft aan marktarbitrage.

12.17 Prestatie en afwikkeling

Het bedrijf levert per ommegaande de instructies, geld of documenten die door de cliënt geleverd moeten worden voor de transactie, in overeenstemming met die transactie, aangepast door eventuele instructies van het bedrijf.

12.18 'NO TRADING'-PERIODES

Elke asset heeft een eigen verhandeltijd, vermeld in de assetindextabel onder Assetindex. Op de pagina van de handelaar kan de handelaar de 'tijd tot verloop' en de 'resterende verhandeltijd' zien.

In het algemeen kunnen 'no trading-tijden' tussen 2 en 30 minuten duren voor de verlooptijd. Er wordt op gewezen dat deze tijden kunnen verschillen per asset en in overeenstemming met de marktomstandigheden alsmede de verlooptijd van elke asset. Daarnaast kunnen 'no trading-tijden' veranderen onderhevig aan een wijziging in een van de onderliggende basisomstandigheden van de asset.

Ten minste 5 minuten voor aanvang van de 'no trading-tijd' verschijnt een melding met een afteltimer op het scherm van de handelaar. Deze timer telt af naar de aanvang van de 'no trading-tijd'.

12.19 Positielimieten

Het bedrijf kan te allen tijde het aantal open posities dat een cliënt mag houden bij het bedrijf beperken en het bedrijf mag naar eigen inzicht een of meerdere transacties sluiten om te zorgen dat de positielimiet gerespecteerd wordt. De cliënt wordt op de hoogte gesteld voorafgaand aan een dergelijke sluiting.

12.20 Roll-over

Onder bepaalde marktomstandigheden kan de cliënt toestemming krijgen te handelen met de roll-overfunctie. Met de Roll-overfunctie kan de cliënt de verlooptijd van handelsposities verlengen voordat de vervaldatum bereikt is. Het gebruik van deze functie is onderhevig aan de volgende voorwaarden:

 1. Een extra bedrag van 30% van de oorspronkelijke storting moet automatisch worden toegevoegd aan uw oorspronkelijke belegging.
 2. De Roll-overfunctie kan uitsluitend gebruikt worden in gevallen waar de beweging van de gevolgde prijs niet de richting is gegaan die de cliënt verwacht had.
 3. De cliënt kan de roll-overfunctie maximaal één keer gebruiken voor elke handelspositie.
 4. De roll-overfunctie is tot maximaal 15 minuten vóór de verlooptijd beschikbaar.

12.21 Koop mij uit

Onder bepaalde marktomstandigheden kan de cliënt toestemming krijgen te handelen met de 'Koop mij uit'-functie. Deze functie is niet beschikbaar op alle assets en/of posities en is pas één (1) uur voor de vervaltijd van de positie van de cliënt en de betreffende asset beschikbaar. Als de cliënt ervoor kiest de 'Koop mij uit'-functie besluit te gebruiken, heeft de cliënt de keuze om een door het platform aangeboden prijs te accepteren of te weigeren.

De 'Koop mij uit'-functie is niet beschikbaar tijdens de 'No Trading'-tijd weergegeven in het platform. De 'no trading-tijd' wordt kort weergegeven vóór de verlooptijd van de positie van de cliënt en de betreffende asset en voorkomt dat de cliënt kan handelen gedurende deze periode.

12.22 'ONE TOUCH' Algemene bepalingen

Werkingssfeer

De sectie 'One Touch' Algemene bepalingen is van toepassing op het gebruik door de cliënt van de 'One Touch'-dienst van het bedrijf.

Uitkomsten 'In-The-Money' en 'Out-Of-The-Money'

Als een asset precies om 17:00 GMT op dezelfde dag de vastgestelde prijs bereikt, komt de cliënt in aanmerking voor een uitbetaling van 500% op het moment van verlopen. Als de investering echter out-of-the-money raakt, blijft de handel open en wordt elke dag gecontroleerd om te zien of de prijs de vastgestelde waarde bereikt heeft voor een in-the-money-uitkomst. De handel blijft open tot vrijdag, waarna de handel verloopt.

Aankopen, uitbetalingen en terugbetalingen

De cliënt kan One Touch-opties kopen wanneer de markt voor een bepaalde asset gesloten is. Er dient te worden opgemerkt dat voordat de cliënt de uitbetaling ontvangt, moet de peilingsprijs van de onderliggende asset het vastgestelde niveau eenmalig bereiken of passeren gedurende de looptijd van de optie. In het geval dat de prijs van de onderliggende asset niet het vastgestelde niveau bereikt, ontvangt de cliënt geen terugbetaling en gaat het volledige investeringsbedrag verloren. Daarom kan het winstbedrag of risico van deze optie vooraf bepaald worden.

De optie mag alleen in eenheden gekocht worden, voor de prijs die vermeld staat op de site. De opties worden eenmaal daags gepeild (gecontroleerd om te verifiëren of de doelprijs bereikt is) om 17:00 GMT, van maandag tot vrijdag. Wanneer niet vijf keer per week een peilingsprijs gepubliceerd wordt, wordt het aantal peilingen dienovereenkomstig verlaagd.

De vastgestelde uitbetaling wordt overgeschreven naar het account van de cliënt op de vervaldatum van de optie, ook als al vóór de vervaldatum is voldaan aan de bepalingen van de optie.

Beperking van orders voorafgaand uit uitvoering

In het geval van een technische fout van het handelsplatform of in het geval van uitzonderlijke fluctuaties van de prijs van het financiële instrument zoals aangeboden op de markt, behoudt het bedrijf zich het recht voor om naar eigen inzicht:

 • de order niet uit te voeren;
 • de genoteerde prijs van de optie(s) aan te passen;
 • het genoteerde rendement van de optie-aanbieding(en) aan te passen;
 • een limiet te plaatsen op het te investeren bedrag voor elke optie of op het aantal eenheden dat gekocht kan worden;
 • de verkoop van de optie of stop te zetten of de cliënt een nieuwe notering aan te bieden.

In het geval dat het bedrijf de cliënt een nieuwe notering aanbiedt, heeft de cliënt het recht die de accepteren of te weigeren en zo de uitvoering van de transactie te annuleren. Het bedrijf accepteert, zonder beperkingen, geen aansprakelijkheid voor enige vertraging of veranderingen van de marktomstandigheden voordat een bepaalde transactie uitgevoerd wordt.

Annulering van handelstransacties

Zodra een optie gekocht is kan de handelstransactie op geen enkel moment voorafgaand aan het verlopen van de optie meer geannuleerd worden.

13. ACCOUNTAANPASSINGSBELEID CORPORATE ACTION

Stock splits, reverse stock splits, stockdividenden en andere gebeurtenissen met betrekking tot aandelen ('Corporate Action') kan invloed hebben op de prijs van aandelen en dus op de prijs van hun CFD's. Een cliënt die een CFD-transactie uitvoert wordt geen eigenaar van het onderliggende instrument. Maar in het geval van een 'Corporate Action' op een onderliggende asset van een CFD maakt het bedrijf de relevante aanpassingen in het account om de economische effecten van de corporate action op de prijs van de CFD te weerspiegelen. Dit kan gedaan worden door middel van een prijsaanpassing en/of een positieaanpassing in het account voor of na de ex-datum ('effectieve datum').

In het geval van een corporate action en om dezelfde economische waarde van de betreffende transactie in het account te behouden zal het bedrijf onder andere een of meer van de volgende acties ondernemen:

 1. Het financiële instrument waarvan de onderliggende asset onderhevig is aan de split of reverse split bevriezen, zodat er niet in gehandeld wordt tot de betreffende aanpassingen gedaan zijn in het account; en/of
 2. Het account bevriezen tot de betreffende aanpassingen gedaan zijn; en/of
 3. Het financiële instrument waarvan de onderliggende asset onderhevig is aan de split of reverse split wordt ingesteld op alleen sluiten. In dat geval kunnen geen nieuwe posities worden geopend.
 4. De relevante aanpassingen maken in het account om de transacties van het account in andere financiële instrumenten die beïnvloed werden (na de effectieve datum) of worden (voor de effectieve datum) door de split te herstellen. Dergelijke aanpassingen kunnen uitgevoerd worden op de dan geldende marktprijzen, die af kunnen wijken van de prijzen op het moment van uitvoering van de de oorspronkelijke transactie.

De bovengenoemde maatregelen worden tijdig selectief of op verschillende account uitgevoerd, voor of na de effectieve datum, om de accountactiviteit minimaal te verstoren. De volgende scenario's zijn niet-bindende en niet-uitputtende voorbeelden om het bovenstaande te illustreren:

In het geval dat de cliënt een long-positie houdt van het financiële instrument waarvan het onderliggende asset een split heeft ondergaan, dan kan het bedrijf een positieve wijziging toepassen op het account. In het geval van een reverse split wordt het account van een cliënt met een long-positie negatief gewijzigd.

In het geval dat een cliënt een short-positie houdt van het financiële instrument waarvan het onderliggende asset een split heeft ondergaan, dan kan het bedrijf een negatieve wijziging toepassen op het account. In het geval van een reverse split wordt het account van een cliënt met een short-positie positief gewijzigd.

Wanneer de cliënt een long- of short-positie houdt en het financiële instrument waarvan de onderliggende asset een split of reverse split ondergaan heeft, kan het bedrijf een positieaanpassing doen om de noodzakelijke wijziging in de prijs van het financiële instrument te bewerkstelligen en het economische effect op het account van de split of reverse split te weerspiegelen. In dit geval kan het bedrijf de positie in het account sluiten en de positie herstellen onder een nieuw instrument met de aangepaste prijs om het effect van de split of reverse split te weerspiegelen.

Voorbeelden:

Voorbeeld 1

APPLE 1:7 stock split op datum 6 juni
Ex-datum: 9 juni
Prijsaanpassing (positief of negatief) voor cliënten met een positie tot de sluiting van de handel op 6 juni 2014:

De aanpassing wordt als volgt berekend:

prijs bij sluiting op 6 juni – (prijs bij sluiting op 6 juni * aanpassingsfactor)
bijv. : prijs bij sluiting op 6 juni = 606,97
aanpassingsfactor = 0,1428571 (1/7)
606,97-(606,97*0,1428571) = 606,97 – 86,7099 = 520,26 USD
Vervolgens vermenigvuldigd met de lots en contractomvang: 520,26*contractomvang*lots.
Cliënt X houdt LONG-positie van 0,1 lots van APPLE CFD. Hij ontvangt een positieve aanpassing van 520,26*100*0,1 = 5202,60 USD
Cliënt Y houdt SHORT-positie van 0,2 lots van APPLE CFD. Hij ontvangt een negatieve aanpassing van 520,26*100*0,2 = 10405,20 USD

Positieaanpassingen:

Alle open posities gehouden aan het einde van de handelsdag op 6 juni 2014 worden gesloten en nieuwe posities worden geopend onder het nieuw instrument APPLEINC tegen de split-aangepaste prijs.

Cliënt X houdt LONG- of SHORT-positie van 0,01 lots van APPLE CFD tegen 603,59. De positie wordt gesloten tegen de openingsprijs van 603,59.
Er wordt als volgt een nieuwe positie geopend: 0,01*7 tegen 603,59/7.
Dus het eigen vermogen van de cliënt wordt niet beïnvloed en het P&L blijft onveranderd.
De nieuwe positie wordt 0.07 lots van APPLEINC tegen 86,2271.

In het geval van dividenddistributie heeft het bedrijf tevens het recht een positieve of negatieve aanpassing uit te voeren voor of na de ex-dividenddatum, voor of na de opening van de handel.

De volgende scenario's zijn niet-bindende en niet-uitputtende voorbeelden om het bovenstaande te illustreren:

In het geval van een long-positie past het bedrijf een positieve aanpassing to om het economische effect van de dividend op het account te weerspiegelen, en in het gevel van een short-positie past het bedrijf een negatieve aanpassing toe om het economische effect van de dividend op het account te weerspiegelen

Voorbeeld 2

APPLE-dividend: 3,29 USD per aandeel

Ex-datum: 8 mei

Cliënten met een long CFD-positie ontvangen een positieve aanpassing en cliënten met een short CFD-positie ontvangen een negatieve aanpassing. De aanpassingen wordt als volgt berekend:

Lots x contractomvang x dividend

Contractomvang = 100
Cliënt X houdt LONG-positie van 0,3 lots van APPLE CFD. De cliënt ontvangt een positieve aanpassing van 0,3*100*3,29 = 98,70 USD
Cliënt Y houdt SHORT-positie van 0,2 lots van APPLE CFD. De cliënt ontvangt een negatieve aanpassing van 0,2*100*3,29 = 65.80 USD
Enige activiteit in het rendement van de Corporate Action in het account komt te vervallen en wordt aangepast door het bedrijf. Daarom worden transacties en opnames alleen uitgevoerd vanuit een aangepast account, dat de juiste balans weerspiegelt van het economische effect dat de Corporate Action had op de prijs van de CFD.

14. STORTINGEN EN OPNAMES

14.1 Uitschakelen en annuleren stortingen

Het bedrijf heeft het recht door de cliënt gestorte tegoeden niet te accepteren en/of de storting van de cliënt te annuleren in de volgende omstandigheden:

 1. Als de cliënt Holiway niet binnen 5 dagen na inschrijving voorziet van de gevraagde documenten, voor identificatie van de cliënt of voor welk doeleinde dan ook;
 2. Als Holiway vermoedt of reden heeft aan te nemen dat de geleverde documenten vervalst zijn;
 3. Als Holiway vermoedt dat de cliënt verwikkeld is in frauduleuze activiteiten;
 4. Als Holiway geïnformeerd is dat uw credit- of debitcard (of enige andere betalingsmethode) verloren of gestolen is;
 5. Waar Holiway van mening is dat er een risico van terugvordering bestaat

In het geval van een geannuleerde storting, en als er geen inbeslagname van uw tegoeden heeft plaatsgevonden door een toezichthoudende autoriteit op grond van het vermoeden van witwaspraktijken of enige andere schendingen van het recht, dan worden uw tegoeden teruggestort op de bankrekening waarvan ze ontvangen zijn.

14.2 Opnames

Onverminderd en onderhevig aan de bepalingen van deze overeenkomst, alle toepasselijke regelgeving en alle voorwaarden die verbonden zijn aan enige relevante betalingen die gedaan zijn aan de cliënt onder een bonus- of kortingsplan van het bedrijf, kan geld worden opgenomen uit het account van de cliënt, mits dergelijke bedragen anderszins tegoed zijn van het bedrijf.

Zodra uw opnameverzoek goedgekeurd is wordt het verwerkt door het bedrijf en zo spoedig mogelijk verstuurd naar dezelfde bank, creditcard of andere bron voor uitvoering. (Opmerking: bij bepaalde banken en creditcardbedrijven kan de verwerking tijd in beslag nemen, met name in gevallen waar een correspondentbank betrokken is bij de transactie). De tegoeden worden teruggestuurd naar de bankrekening/creditcard/andere bron waarvan ze afgeschreven werden.

Als de cliënt een opnameverzoek doet van tegoeden uit het account van de cliënt en het bedrijf kan niet aan het verzoek voldoen zonder een deel van de open posities van de cliënt te sluiten, dan zal het bedrijf dit verzoek niet accepteren totdat de cliënt voldoende posities gesloten heeft om zijn/haar tegoeden te kunnen opnemen. Om het opnameverzoek te kunnen verwerken dient de cliënt ervoor te zorgen dat de na het opnameverzoek resterende tegoeden op het account voldoen aan het bonusopnamebeleid van het bedrijf. Als niet is voldaan aan het vereiste handelsvolume voor de bonus op het moment dat de cliënt het opnameverzoek doet, wordt de bonus verwijderd uit het handelsaccount van de cliënt. Opnames worden uitsluitend op verzoek van de cliënt uitgevoerd, via bankoverschrijving naar een rekening op uw naam of middels een persoonlijk aan de cliënt uit te betalen bankcheque of enige methode die het bedrijf naar eigen inzicht bepaalt.

Het minimumbedrag voor opname is afhankelijk van de valuta van uw account en de stortingsmethode. Het is gebaseerd op:

Creditcard: USD $30
Overschrijving: USD $100

14.3 Documenten voor opnames

Voordat tegoeden kunnen worden opgenomen moet de cliënt het bedrijf heldere kleurenkopieën van het volgende sturen:

 • Identiteitsbewijs: Een actueel en geldig indentiteitsbewijs met foto. Wij accepteren een kleurenkopie van een geldig paspoort of nationale identiteitskaart.
 • Adresbewijs: rekening (bijv. elektriciteit, water of andere nutsvoorziening) of een bankafschrift niet ouder dan zes maanden met daarop volledige naam en adres van de cliënt
 • Voor- en achterkant van alle creditcards die u wilt gebruiken om te storten
  • De eerste 12 cijfers op de voorkant en de drie- of vier-cijferige CVV-code op de achterkant dient u te bedekken voor de veiligheid
  • De handtekening op de achterkant van de kaart moet zichtbaar zijn

15. BEPALINGEN ELEKTRONISCH HANDELEN

15.1 Werkingssfeer

Deze clausule is van toepassing op het gebruik door de cliënt van enige elektronische diensten.

15.2 Toegang en handelstijden

Zodra de cliënt de veiligheidsprocedures met betrekking tot de elektronische diensten geleverd door het bedrijf heeft doorgaan krijgt de cliënt toegang tot de betreffende dienst, tenzij anders vermeld op onze website. Alle verwijzingen naar de handelstijden van Holiway zijn in Greenwich Mean Time (“GMT”) in het 24-uurs formaat. Onze elektronische diensten zijn normaliter doorlopend beschikbaar van 21:00 GMT op zondag tot 21:00 GMT op vrijdag (wintertijd), elke week, exclusief feestdagen waarop de binaire-optiemarkt niet open is en gevallen waar de markt gesloten is vanwege illiquiditeit in de financiële instrumenten. Raadpleeg onze website voor meer informatie over de bedrijfstijden voor elk financiële instrument.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de bedrijfstijden naar eigen inzicht op te schorten of aan te passen. In dergelijke gevallen wordt de informatie op de website zonder vertraging bijgewerkt om de cliënt hiervan op de hoogte te stellen. In dit geval zijn de handelstijden, zoals aangegeven op de website die beheerd wordt door het bedrijf en op welke de cliënt het recht heeft om te handelen van toepassing. Het bedrijf kan het beveiligingsbeleid te allen tijde wijzigen en zal de cliënt zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van enige nieuwe procedures die van toepassing zijn op hem/haar.

15.3 Elektronische invoering van een marktorder staat gelijk aan uitvoering van de order

Om een online order in te voeren moet de cliënt het binaire handelsplatform van 10trade openen, op 'CALL/PUT' klikken voor de betreffende asset en kies de verlooptijd/methode. De order wordt geplaatst nadat de cliënt op TOEPASSEN klikt, mits het saldo van de cliënt voldoende is. Order kunnen om verschillende redenen mislukken, inclusief onverwachte technische problemen.

15.4 Beperkingen op de aangeboden diensten

Er kunnen beperkingen van kracht zijn op het aantal transacties dat de cliënt op een enkele dag mag plaatsen en ook in termen van de totale waarde van deze transacties bij gebruik van een elektronische dienst. Raadpleeg de website van het bedrijf voor meer informatie over de limieten op via onze elektronische diensten uitgevoerde transacties.

15.5 Vereisten voor toegang

De cliënt is verantwoordelijk voor het systeem waarmee een elektronische dienst gebruikt wordt.

15.6 Virusdetectie

De cliënt is verantwoordelijk voor de installatie en het juiste gebruik van enige antivirusprogrammatuur die van tijd tot tijd vereist kan worden door het bedrijf.

15.7 Gebruik van informatie, gegevens en software

In het geval dat de cliënt gegevens, informatie of software ontvangt via een elektronische dienst anders dan die waartoe de cliënt volgens deze overeenkomst recht toe heeft, dan dient de cliënt het bedrijf onmiddellijk op de hoogte te stellen en op geen enkele wijze gebruik te maken van dergelijke gegevens, informatie of software.

15.8 Handhaving van standaarden

Bij gebruik van een elektronische dienst moet de cliënt:

 1. ervoor zorgen dat het systeem onderhouden wordt en geschikt is voor gebruik met een dergelijke elektronische dienst;
 2. dergelijke tests draaien en informatie leveren zoals wij redelijkerwijs noodzakelijk achten om vast te stellen dat het systeem voldoet aan de vereisten die van tijd tot tijd door ons aan de cliënt gecommuniceerd kunnen worden;
 3. regelmatig virusscans uitvoeren;
 4. ons direct informeren in het geval van enige onbevoegde toegang tot een elektronische dienst of enige onbevoegde transactie of instructie waarvan de cliënt op de hoogte is of een vermoeden van heeft, en zal, voor zover dit binnen uw machte is, dergelijke onbevoegde toegang stopzetten; en
 5. in geen geval en terminal waarvan de cliënt zich toegang heeft verschaft tot dergelijke elektronische diensten achterlaten of een ander de terminal laten gebruiken zonder zich af te melden bij die elektronische dienst.

15.9 Systeemdefecten

In het geval dat de cliënt kennis krijgt van een aanzienlijk defect, fout of virus in het systeem of in een elektronische dienst, dient de cliënt het bedrijf onmiddellijk op de hoogte te stellen van een dergelijk defect, fout of virus en te stoppen met de betreffende elektronische dienst totdat de cliënt toestemming heeft gekregen van het bedrijf om het gebruik te hervatten.

15.10 Intellectueel eigendom

Alle rechten in patenten, copyrights, designrechten, handelsmerken en enige andere intellectuele eigendomsrechten (al dan niet gedeponeerd) met betrekking tot de elektronische diensten blijven toebehoren aan het bedrijf of de licentiegever van het bedrijf. De cliënt zal de elektronische diensten of delen ervan op geen enkele wijze kopiëren, bewerken, aanpassen, wijzigen of veranderen, tenzij de cliënt hiervoor uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming heeft van het bedrijf, op geen enkele wijze reverse-compilatie of demontage van de elektronische dienst uitvoeren noch beweren dit te doen of toestaan dat dit gebeurt, behalve waar dit uitdrukkelijk wettelijk is toegestaan. Enige kopieën die gemaakt zijn van de elektronische diensten in overeenstemming met met geldende wetgeving zijn onderhevig aan de voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst. De cliënt zal ervoor zorgen dat alle handelsmerken, copyrights en meldingen van beperkte rechten van de licentiegevers gereproduceerd worden op deze kopieën. De cliënt zal een schriftelijke vastlegging bijhouden van het aantal kopieën dat door de cliënt van de elektronische diensten gemaakt is. Als het bedrijf hierom vraagt, zal de cliënt Holiway zo snel als redelijkerwijs mogelijk een verklaring geven van het aantal en de locatie van de kopieën van de elektronische diensten.

15.11 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Onverminderd enige andere bepalingen in deze overeenkomst met betrekking tot de beperkingen van aansprakelijkheid en bepalingen van vrijwaringen, zijn alle volgende clausules van toepassing op onze elektronische diensten.

15.12 Systeemfouten

Het bedrijf heeft geen aansprakelijkheid jegens de cliënt voor enige schade die de cliënt kan oplopen door verzendingsfouten, technische fouten, defecten, illegale interventie in netwerkapparatuur, overbelasting van het netwerk, het kwaadwillend blokkeren van toegang door derden, fouten, onderbrekingen en andere defecten van de internetservice die ontstaan of ontstaan zijn bij de provider. De cliënt erkent dat toegang tot de elektronische diensten beperkt of onmogelijk kan zijn vanwege systeemfouten, en dat het bedrijf zich het recht voorbehoudt om na kennisgeving de elektronische diensten om deze reden op te schorten.

16. VERTRAGINGEN

Noch het bedrijf, noch enige softwareleverancier als derde partij accepteert enige aansprakelijkheid voor eventuele vertraging, onnauwkeurigheden, fouten of onvolledige informatie die geleverd wordt aan de cliënt met betrekking tot een elektronische dienst.

Het bedrijf accepteert geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot vertragingen, onnauwkeurigheden of fouten in prijsnoteringen aan de cliënt als deze vertragingen, onnauwkeurigheden of fouten veroorzaakt worden door een serviceprovider als derde partij waarmee het bedrijf samenwerkt.

Het bedrijf is niet verplicht om enige instructie uit te voeren waarvan bekend is dat deze gebaseerd is op fouten veroorzaakt door vertragingen van het systeem bij het bijwerken van prijzen van de prijsfeeder van het systeem of de serviceprovider als derde partij. Het bedrijf accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor uitgevoerde handelstransacties die gebaseerd zijn op of het resultaat zijn van bovengenoemde vertragingen.

17. VIRUSSEN VAN EEN ELEKTRONISCHE DIENST

Het bedrijf is op geen enkele wijze aansprakelijk jegens de cliënt (hetzij contractueel of uit onrechtmatige daad, inclusief nalatigheid) in het geval dat er virussen, wormen, softwarebommen of dergelijke geïntroduceerd worden in het software via een elektronische dienst of enige software die geleverd wordt door het bedrijf aan de cliënt om de cliënt in staat te stellen gebruik te maken van de elektronische dienst, mits het bedrijf redelijke voorzorgsmaatregelen heeft getroffen om een dergelijke introductie te voorkomen.

18. VIRUSSEN VAN UW SYSTEEM

De cliënt verzekert dat geen computervirussen, wormen, softwarebommen of dergelijke geïntroduceerd worden in ons computersysteem of netwerk en zal het bedrijf desgewenst schadeloos stellen voor enige verliezen voor het bedrijf resulterend uit een dergelijke introductie.

19. ONBEVOEGD GEBRUIK

Het bedrijf is niet aansprakelijk voor enig verlies, aansprakelijkheid of kosten die ontstaan uit enig onbevoegd gebruik van de elektronische dienst. De cliënt zal het bedrijf desgewenst schadeloos stellen, beschermen en vrijwaren tegen enige en alle verliezen, aansprakelijkheid, verordeningen, rechtszaken, acties, juridische procedures, claims, schade en kosten die ontstaan uit enige vorm van handelen of het nalaten te handelen door enig persoon die gebruik maakt van een elektronische dienst via de wachtwoorden van de cliënt, al dan niet met toestemming van de cliënt.

20. MARKTEN

Het bedrijf is niet aansprakelijk voor enige handeling van of naar de instructie van een beurs, clearinghouse of controleorgaan.

21. SCHORSING OF PERMANENTE BEËINDIGING MET KENNISGEVING

Het bedrijf kan een elektronische dienst schorsen of permanent terugtrekken door de cliënt hier 24 uur van tevoren schriftelijk van op de hoogte te stellen.

Het bedrijf heeft het recht om eenzijdig en met onmiddellijke ingang het gebruik van enige elektronische dienst of een deel ervan door de cliënt te schorsen of permanent te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving als het bedrijf dit noodzakelijk of raadzaam acht, bijvoorbeeld wanneer u niet voldoet aan de toepasselijke regelgeving of enige bepaling van deze overeenkomst schendt, in het geval van in gebreke blijven, netwerkproblemen, stroomstoring, onderhoud of om de cliënt te beschermen wanneer er een sprake is van een beveiligingslek. Daarnaast wordt het gebruik van een elektronische dienst automatisch gestopt bij beëindiging (om welke reden dan ook) van een aan ons verleende licentie met betrekking tot de elektronische dienst, of van deze overeenkomst.

22. EFFECTEN VAN BEËINDIGING

In het geval van een beëindiging van het gebruik van een elektronische dienst, om welke reden dan ook, dient de cliënt op verzoek en naar keuze van het bedrijf overgaan tot het terugsturen naar het bedrijf of vernietigen van enige hardware, software of documentatie die het bedrijf de cliënt geleverd heeft met betrekking tot het gebruik van de elektronische dienst.

23. GELD VAN CLIËNTEN

23.1 Geld van cliënten

Het bedrijf behandeld het geld dat ontvangen wordt van de cliënt of namens de cliënt gehouden wordt door het bedrijf in overeenstemming met de vereisten van het Geld van cliënten-reglement.

23.2 Rente

De cliënt erkent en bevestigt dat er geen rente uitbetaald wordt over het saldo op uw account.

23.3 Overzeese banken, brokers als tussenpersoon, afwikkelende instantie of OTC-tegenpartij

Het bedrijf streeft ernaar het geld van cliënt namens de cliënt te houden binnen Cyprus en de Europese Unie. Het bedrijf kan uw geld echter ook buiten de Europese Unie houden. De wet- en regelgeving die op een dergelijke bank of persoon van toepassing is zal anders zijn dan de wet- en regelgeving in Cyprus en de Europese Unie, en in het geval van het faillissement of enige andere soortgelijke procedures met betrekking tot die bank of persoon, kan uw geld anders behandeld worden dan als uw geld op een bank binnen Cyprus en de Europese Unie gehouden werd. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor het faillissement, handelingen of nalatigheden van enige derde partij waarnaar in deze clausule verwezen wordt.

23.4 Niet-geclaimd geld van cliënten

De cliënt erkent dat het bedrijf kan stoppen het geld van de cliënt te behandelen als geld van cliënten als er geen activiteit op uw account is gesignaleerd gedurende zes jaar. Het bedrijf zal schriftelijk contact opnemen met de cliënt op zijn/haar laatst-bekende adres met de melding van het voornemen het geld van de cliënt niet langer te behandelen als geld van cliënten. De cliënt krijgt 28 dagen om het geld te claimen.

23.5 Aansprakelijkheid en vrijwaring

De cliënt erkent dat het bedrijf niet aansprakelijk is voor enig in gebreke blijven van een tegenpartij, bank, bewaarder of andere entiteit die geld van de cliënt houdt namens de cliënt of met of via welke transacties worden uitgevoerd.

Het bedrijf is niet aansprakelijk voor verliezen die geleden worden door de cliënt in verband met het door ons houden van uw tegoeden, tenzij een dergelijks verlies direct ontstaat uit grove nalatigheid, moedwillig in gebreke blijven of fraude van ons.

24. MARGEOVEREENKOMSTEN

24.1 Verrekening bij in gebreke blijven

In het geval van in gebreke blijven of beëindiging van deze overeenkomst zal het bedrijf het geldbedrag dat bedrijf verschuldigd is aan de cliënt met zijn/haar verplichtingen (zoals redelijkerwijs gewaardeerd door het bedrijf). Het eventuele nettobedrag dat het bedrijf betaalt na een dergelijke verrekening zal rekening houden met het uit te betalen liquidatiebedrag onder clausule 27 (Saldering).

24.2 Nadere waarborg

De cliënt stemt in dergelijke aanvullende documenten op te stellen en dergelijke nadere stappen te ondernemen als het bedrijf redelijkerwijs nodig acht voor het perfectioneren van haar zekerheidsrecht over en het verkrijgen van de eigendomsrecht van de gedekte verplichtingen.

24.3 Negatief onderpand

De cliënt zal geen poging doen tot het creëren van of het uitstaand hebben van enig zekerheidsrecht over, noch om in te stemmen met een toewijzing of overdracht van enig deel van het aan het bedrijf overgedragen geld, met uitzondering van een pandrecht dat alle effecten in een verrekeningssysteem waarin dergelijke effecten gehouden worden routinematig opgelegd wordt.

24.4 Algemeen pandrecht

Daarnaast, onverminderd enige rechten waarop het bedrijf aanspraak maakt onder deze overeenkomst of enige toepasselijke regelgeving, heeft het bedrijf een algemeen pandrecht op al het geld dat namens u gehouden wordt door ons of onze geassocieerde deelnemingen of onze vertegenwoordigers, tot aan de gedekte verplichtingen voldaan is.

25. VERKLARINGEN, GARANTIES EN OVEREENKOMSTEN

De cliënt verklaart en garandeert aan het bedrijf op de datum waarop deze overeenkomst van kracht wordt en vanaf de datum van elke transactie, dat:

25.1 als de cliënt een natuurlijke persoon is: dat de cliënt de wettelijke leeftijd heeft en dat de cliënt de volledige wettelijke capaciteiten heeft om deze overeenkomst aan te gaan.

25.2 als de cliënt geen natuurlijke persoon is:

 1. de cliënt georganiseerd, opgericht en geldig bestaand is onder de toepasselijke wetgeving van het rechtsgebied waarin de cliënt gevestigd is;
 2. de uitvoering en levering van deze overeenkomst, alle transacties en de nakoming van alle verplichtingen bedoeld onder deze overeenkomst goedgekeurd zijn door de cliënt; en
 3. elke natuurlijke persoon die deze overeenkomst namens u uitvoert en levert, een transactie aangaat en alle verplichtingen bedoeld onder deze overeenkomst zijn goedgekeurd door de cliënt en aan ons bekend gemaakt onder levering van alle benodigde informatie en/of documentatie.

25.3 De cliënt heeft alle noodzakelijke autoriteit, bevoegdheden, toestemming, licenties en autorisaties en heeft alle noodzakelijke actie ondernomen om de cliënt wettelijk in staat te stellen deze overeenkomst en dergelijke transactie aan te gaan en uit te voeren en om de zekerheidsrecht en bevoegdheden te verlenen waarnaar in deze overeenkomst wordt verwezen;

25.4 De personen die namens de cliënt deze overeenkomst en elke transactie aangaan hebben goedkeuring om dit te doen en zijn aan ons bekend gemaakt onder vermelding van de relatie tot de cliënt door alle benodigde informatie en/of documentatie te leveren;

25.5 Deze overeenkomst, elke transactie en de verplichtingen die voortvloeien uit beide zijn bindend voor de cliënt en uitvoerbaar jegens de cliënt in overeenstemming met de erin vermelde bepalingen (onderhevig aan toepasselijke beginselen van billijkheid) en zijn nu noch in de toekomst in schending van de bepalingen van enige regelgeving, opdracht, last of overeenkomst waardoor de cliënt gebonden is;

25.6 Geen enkel geval van in gebreke blijven of enige gebeurtenis die kan leiden tot (met de tijd, kennisgeving, het doen van een vaststelling of een combinatie van het voorgaande) een geval van in gebreke blijven (een 'een mogelijk geval van in gebreke blijven')heeft plaatsgevonden of vindt plaats met betrekking tot de cliënt of enige kredietsteunverlener;

25.7 De cliënt treedt op als enige rechthebbende eigenaar (maar niet als curator) in het aangaan van deze overeenkomst en elke transactie, en in het geval dat de cliënt, in het heden of in de toekomst, meer dan een account wil openen bij Holiway, dan wel als individuele cliënt (natuurlijke persoon), dan wel als rechthebbende eigenaar van een zakelijke cliënt (rechtspersoon), dan dient de cliënt onmiddellijk tijdens het openen van een nieuw account aan het bedrijf kenbaar te maken dat hij/zij de rechthebbende eigenaar van de bestaande account(s) is en het bedrijf te voorzien van de noodzakelijke informatie en/of documentatie met betrekking tot de relatie tussen de natuurlijke persoon en/of de rechtsperso(o)n(en);

25.8 Enige informatie die de cliënt levert of heeft geleverd aan het bedrijf met betrekking tot zijn/haar financiële positie, woonplaats of andere zaken is nauwkeurig en niet misleidend in enig aanzienlijk opzicht;

25.9 De cliënt is bereid en financieel in staat een totaal verlies van de tegoeden te lijden als gevolg van een transactie en handelen middels dergelijke transacties is een geschikte investering voor de cliënt; en

25.10 Behalve tenzij ander overeengekomen met het bedrijf is de cliënt de enige rechthebbende eigenaar van alle tegoeden die de cliënt overschrijft onder deze overeenkomst, vrij van enig zekerheidsrecht, met uitzondering van een pandrecht dat alle effecten in een verrekeningssysteem waarin dergelijke effecten gehouden worden routinematig opgelegd wordt.

25.11 Convenanten:

Het convenant van de cliënt met het bedrijf:

25.12 de cliënt zal te allen tijde voldoen aan en alles in het werk stellen om te zorgen voor het volledig van kracht blijven van alle autoriteit, bevoegdheden, instemmingen, licenties en autorisaties waarnaar verwezen wordt in deze clausule;

25.13 de cliënt zal ons per ommegaande op de hoogte stellen van enig geval van in gebreke blijven of mogelijk geval van in gebreke blijven met betrekking tot uzelf of enige kredietsteunverlener;

25.14 de cliënt zal alle redelijke stappen nemen om alle toepasselijke regelgeving met betrekking tot deze overeenkomst en enige transactie na te leven, voor zover die van toepassing zijn op de cliënt of het bedrijf;

25.15 de cliënt stuurt geen orders of onderneemt niet anderszins actie die een valse indruk kan creëren van de vraag naar of waarde van een financieel instrument. Noch zal de cliënt orders sturen waarvan het bedrijf vermoedt dat ze in schending zijn van toepasselijke regelgeving, of door misbruik te maken van enige accounts die de cliënt kan houden bij Holiway en die aangemerkt zouden kunnen worden als orders die misbruik maken van het systeem, inclusief maar niet beperkt tot de intentie om te profiteren van vertragingen in prijzen, het handelen tegen niet-marktconforme prijzen en/of buiten handelstijden en om het systeem te misbruiken voor handel tegen gemanipuleerde prijzen; en

25.16 desgewenst zal de cliënt ons dergelijke informatie leveren als het bedrijf redelijkerwijs noodzakelijk acht als bewijs in de zaken waarnaar in deze clausule verwezen wordt of om te voldoen aan enige toepasselijke regelgeving.

26. GEVALLEN VAN IN GEBREKE BLIJVEN

Het volgende wordt beschouwd als geval van in gebreke blijven:

26.1 De cliënt laat na een betaling te doen wanneer die verschuldigd is volgens deze overeenkomst of laat na enige andere bepaling van deze overeenkomst na te komen en dergelijk nalaten duurt één werkdag nadat het bedrijf de cliënt een kennisgeving van het in gebruike blijven heeft gestuurd;

26.2 De cliënt begint een vrijwillige zaak of andere procedure met als doel of voorstel de liquidatie, reorganisatie, een overeenkomst of regeling, een bevriezing of surseance of vergelijkbare ontheffing met betrekking tot de cliënt of uw schulden onder enig faillissements-, insolventie-, reglementaire, toezichthoudende of soortgelijke wetgeving (inclusief enige bedrijfsrecht of andere wetgeving met mogelijke toepasselijkheid op de cliënt, in het geval van insolventie), of wenst de aanstelling van een beheerder, bewaarder, curator, bewindvoerder of vergelijkbare functionaris (elk een 'bewaarder') van de cliënt of enig substantieel deel van uw vermogen, of als de cliënt enige zakelijke actie onderneemt voor de goedkeuring iets van het voorgaande en als in het geval van een reorganisatie, overeenkomst of regeling het bedrijf niet instemt met de voorstellen;

26.3 een onvrijwillig zaak of andere procedure wordt gestart tegen de cliënt, met als doel of voorstel de liquidatie, reorganisatie, een overeenkomst of regeling, een bevriezing of surseance of vergelijkbare ontheffing met betrekking tot de cliënt of uw schulden onder enig faillissements-, insolventie-, reglementaire, toezichthoudende of soortgelijke wetgeving (inclusief enige bedrijfsrecht of andere wetgeving met mogelijke toepasselijkheid op de cliënt, in het geval van insolventie), of wenst de aanstelling van een bewaarder van de cliënt of enig substantieel deel van uw vermogen, en een dergelijke onvrijwillige zaak of andere procedure is:

 1. niet binnen vijf dagen van de voorlegging of presentatie geseponeerd; of
 2. geseponeerd binnen een dergelijke periode maar alleen op basis van onvoldoende vermogen om de kosten van en dergelijke zaak of andere procedure te dekken;

26.4 De cliënt overlijdt, wordt ontoerekeningsvatbaar, kan zijn/haar schulden niet tijdig aflossen of is failliet of insolvent, zoals gedefinieerd onder enige faillissements- of insolventiewetgeving die toepasselijk is op de cliënt, of enige schuldenlast van u is niet op de betreffende vervaldatum voldaan of wordt op enig moment na vastgesteld te worden verschuldigd onder overeenkomsten of instrumenten die een dergelijke schuldenlast signaleren voordat die anderszins verschuldigd zou zijn, of enige zaak, actie of andere procedure met betrekking tot deze overeenkomst wordt gestart voor enige executie, enig beslag, derdenbeslag of last geplaatst wordt op uw gehele of een deel van uw eigendom, onderneming of vermogen (al dan niet tastbaar);

26.5 De cliënt of enige kredietsteunverlener (of enige bewaarder die namens de cliënt dan wel de kredietsteunverlener optreedt) wijst af, ontkent of betwist enige verplichting onder deze overeenkomst of enige garantie, hypothekeringsovereenkomst, marge- of zekerheidsovereenkomst of document, of enig ander document met daarin een verplichting van een derde partij ('kredietsteunverlener') of van de cliënt, ten gunste van de steun van het bedrijf aan enige verplichting van de cliënt onder deze overeenkomst (elk een 'kredietsteundocument');

26.6 enige verklaring of garantie gedaan of gegeven of gedaan of gegeven geacht door de cliënt onder deze overeenkomst of enig kredietsteundocument is bewezen vals of misleidend te zijn in enig aanzienlijk opzicht op het moment dat het is gemaakt of afgegeven of gemaakt of afgegeven geacht is;

26.7 enige kredietsteunverlener laat na of de cliënt zelf laat na te voldoen aan of te handelen in overeenstemming met enige overeenkomst of verplichting die nageleefd of uitgevoerd moet worden door de cliënt of de kredietsteunverlener in overeenstemming met de het toepasselijke kredietsteundocument;

26.8 enig kredietsteundocument verloopt of is niet meer volledig van kracht voordat voldaan is aan al uw verplichtingen onder deze overeenkomst, tenzij het bedrijf schriftelijk heeft ingestemd dat dit geen geval van in gebreke blijven zal zijn;

26.9 enige verklaring of garantie gedaan of gegeven of gedaan of gegeven geacht door enige kredietsteunverlener van enig kredietsteundocument is bewezen vals of misleidend te zijn in enig aanzienlijk opzicht op het moment dat het is gemaakt of afgegeven of gemaakt of afgegeven geacht is;

26.10 enig geval waarnaar verwezen wordt in clausule 2 tot clausule 4 van deze sectie 26 (Gevallen van in gebreke blijven) vindt plaats in relatie tot enige kredietsteunverlener;

26.11 Het bedrijf acht het noodzakelijk of gewenst voor onze eigen bescherming of enige ondernomen actie of gebeurtenis vindt plaats waarvan het bedrijf acht dat het een aanzienlijk negatief effect kan hebben op uw vermogen om aan enige van uw verplichtingen te voldoen onder deze overeenkomst;

26.12 De cliënt laat na zijn/haar hoedanigheid als rechthebbende eigenaar van meer dan één account die hij/zij houdt bij het bedrijf te melden aan het bedrijf en/of de hoedanigheid van de cliënt als geldbeheerder namens enige andere cliënt van het bedrijf;

26.13 De cliënt profiteert van vertragingen die plaatsvinden in prijzen en het plaatsen van orders tegen achterhaalde prijzen, het handelen tegen niet-marktconforme prijzen en/of buiten handelstijden, het manipuleren van het systeem om te handelen tegen niet door het bedrijf aan de cliënt genoteerde prijzen of voert enige andere andere handeling uit die beschouwd wordt als oneigenlijk handelen; of

26.14 enig geval van in gebreke blijven (hoe dan ook beschreven) vindt plaats met betrekking tot de cliënt onder enige andere overeenkomst tussen ons.

27. SALDERING

27.1 Rechten bij in gebreke blijven

In een geval van in gebreke blijven mag het bedrijf haar rechten onder deze clausule uitvoeren, behalve dat in enig geval van in gebreke blijven dat vermeld staat in clausule 2 of clausule 3 van sectie 26 van de definitie van Gevallen van in gebreke blijven (elk 'in gebreke blijven door faillissement') de bepaling van automatische beëindiging van deze clausule van toepassing is.

27.2 Liquidatiedatum

Onderhevig aan de volgende subclausule, op enig moment na het plaatsvinden van een geval van in gebreke blijven, kan het bedrijf, na kennisgeving aan de cliënt, een datum specificeren (de 'liquidatiedatum') voor de beëindiging en liquidatie van transacties in overeenstemming met deze clausule.

27.3 Automatische beëindiging

De datum van het plaatsvinden van enig geval van in gebreke blijven door faillissement vormt een liquidatiedatum, zonder dat een kennisgeving van het bedrijf aan de cliënt nodig is, en de bepalingen van de subclausule zullen van toepassing zijn.

27.4 Berekening van liquidatiebedrag

Op een liquidatiedatum:

 1. het bedrijf hoeft is niet meer verplicht enige betalingen of leveringen uit te voeren onder enige transactie die zonder deze clausule verschuldigd zou zijn op of na de liquidatiedatum, en dergelijke verplichtingen zullen meegerekend worden bij de afwikkeling (door betaling, verrekening of anderszins) van het liquidatiebedrag (zoals hieronder gedefinieerd);
 2. Het bedrijf zal (op of zo snel als redelijkerwijs mogelijk na de liquidatiedatum) bepalen (met aftrek, indien gepast), wat met betrekking tot elke transactie de totale kosten, verliezen of eventuele winsten zijn, in elk geval uitgedrukt in de basisvaluta zoals schriftelijk gespecificeerd door Holiway of, bij het ontbreken van een dergelijke specificatie, in het wettig betaalmiddel van de Verenigde Staten (en, indien van toepassing, inclusief eventuele gederfde aankoop, financieringskosten of, zonder duplicatie, kosten, verliezen of eventuele winsten ontstaan uit de beëindiging, liquidatie, het verkrijgen, het uitvoeren of het herstellen van enige hedge of gerelateerde handelspositie) resulterende uit de beëindiging, volgens deze overeenkomst, van elke betaling of levering die anders uitgevoerd zou moeten worden onder een dergelijke transactie (veronderstellend dat voorafgaand voldaan is aan elke toepasselijk voorwaarde, mede gelet op, indien van toepassing, dergelijke marktnoteringen als die genoteerd zijn op of waarvan een officiële afwikkelingsprijs gesteld is door de betreffende beurs, zoals die beschikbaar is op, of direct voorafgaand aan de berekeningsdatum); en
 3. Het bedrijf behandelt alle kosten of verliezen voor ons, bepaald zoals hierboven, als een positief bedrag en elke winst door ons, dienovereenkomstig bepaald, als een negatief bedrag en verrekent deze bedragen tot een enkel, netto positief of negatief bedrag in de basisvaluta (het 'liquidatiebedrag').

27.5 Betaler

Als het volgens deze clausule bepaalde bedrag een positief bedrag is, dient de cliënt het bedrijf te betalen en als het een negatief bedrag betreft, dient het bedrijf de cliënt te betalen. Het bedrijf stelt de cliënt direct na de berekening op de hoogte van het liquidatiebedrag en door wie het verschuldigd is.

27.6 Overige transacties

Waar beëindiging en liquidatie plaatsvindt in overeenstemming met deze clausule heeft het bedrijf tevens naar eigen inzicht het recht om enige andere tussen ons aangegane, uitstaande transacties te beëindigen en liquideren, in overeenstemming met de bepalingen in deze clausule.

27.7 Betaling

Het liquidatiebedrag dient uitbetaald te worden in de basisvaluta voor de het einde van de handelsdag op de werkdag na de voltooiing van de beëindiging en liquidatie onder deze clausule (indien wettelijk vereist geconverteerd in enige andere valuta, waarbij de kosten van de conversie voor rekening van de cliënt zijn en (indien van toepassing) in mindering gebracht worden op enige betaling aan de cliënt). Enig niet op de vervaldatum betaald liquidatiebedrag wordt behandeld als niet betaald en hierop zal rente berekend worden tegen het gemiddelde percentage waartegen deposito's in de valuta van de betreffende betaling worden aangeboden door grote banken op de London internet market op 11:00 Londense tijd (of, als een dergelijk percentage niet beschikbaar is, tegen een dergelijk billijk percentage als te bepalen door het bedrijf) plus 1% op jaarbasis voor elke dag waarop het bedrag onbetaald blijft.

27.8 Basisvaluta

Voor het uitvoeren van enige berekening kan het bedrijf bedragen in andere valuta's omrekenen naar de basisvaluta volgens de op het moment van de omrekening geldende wisselkoers waarvoor het bedrijf redelijkerwijs kiest.

27.9 Betalingen

Tenzij een liquidatiedatum heeft plaatsgevonden of daadwerkelijk is vastgesteld, is het bedrijf niet verplicht om enige door ons onder een transactie geplande betalingen of leveringen te doen zolang het geval van in gebreke blijven voortduurt of in enig geval dat (met de tijd, kennisgeving, het doen van een vaststelling hieronder of een combinatie hiervan) een geval van in gebreke blijven kan worden met betrekking tot de cliënt.

27.10 Aanvullende rechten

Het recht van het bedrijf onder deze clausule geld naast en niet ter beperking of uitsluiting van enige andere rechten die het bedrijf kan hebben (door overeenkomst, wetgeving of anderszins").

27.11 Toepassing van saldering op transacties

Deze clausule is van toepassing op elke transactie die wordt aangegaan of die uitstaande is tussen ons op of na de datum waarop deze overeenkomst van kracht wordt.

27.12 Enkele overeenkomst

Deze overeenkomst, met name de bepalingen die van toepassing zijn op elke transactie die aangegaan wordt onder deze overeenkomst en alle amendementen hierop, vormen samen een enkele overeenkomst tussen ons. Het bedrijf erkent dat alle transacties die aangegaan worden op of na de datum waarop deze overeenkomst van kracht wordt worden aangegaan vertrouwende op het feit dat deze overeenkomst en enige van dergelijke bepalingen een enkele overeenkomst tussen ons vormen.

28. RECHTEN BIJ IN GEBREKE BLIJVEN

Bij enig geval van in gebreke blijven of op enig moment nadat het bedrijf, naar eigen inzicht, vastgesteld heeft dat de cliënt niet voldaan heeft (of het bedrijf reden heeft om aan te nemen dat de cliënt niet bereid of in staat is om hieraan in de toekomst te voldoen) aan enig van zijn/haar verplichtingen jegens ons, hebben wij naast enige rechten onder clausule 27 (Saldering) het recht om, zonder voorafgaande kennisgeving aan de cliënt:

 1. in plaats van de investering van de cliënt, zoals die gestort zijn op het account van de cliënt, terug te betalen, de cliënt de billijke marktwaarde van een dergelijke investering op het moment waarop het bedrijf dit recht uitoefent te betalen; en/of
 2. dergelijke investering van de cliënt die in ons beheer zijn of in het beheer van enige vertegenwoordiger of aangewezen derde partij onder of naar aanleiding van deze overeenkomst te verkopen, in elk geval dat het bedrijf naar eigen inzicht mag bepalen en volgens dergelijke bepalingen die het bedrijf naar eigen inzicht geschikt acht (zonder verantwoordelijkheid voor enig verlies of prijsdaling) om dergelijke tegoeden te genereren om enig hieronder door de cliënt verschuldigd bedrag te dekken; en/of
 3. enige transactie, aankoop, verkoop, uitleen of lening sluiten, te vervangen of terug te draaien of enige andere transactie aan te gaan of enige actie ondernemen of nalaten te ondernemen op een dergelijk moment en op een dergelijke manier als het bedrijf naar eigen inzicht noodzakelijk of gepast acht om ons verlies of aansprakelijkheid te dekken, reduceren of elimineren met betrekking tot enige van uw contracten, posities of verplichtingen; en/of
 4. enige transactie en winst of verlies gerealiseerd of niet-gerealiseerd te annuleren en/of nietig te verklaren en/of enig account dat de cliënt bij ons onder deze overeenkomst houdt onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving te sluiten.

29. UITSLUITINGEN, BEPERKINGEN EN SCHADELOOSSTELLING

29.1 Algemene uitsluiting

Noch het bedrijf noch haar directie, managers, werknemers of vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor enige verliezen, schade, kosten of uitgaven, ontstaan uit nalatigheid, contractbreuk, onjuiste voorstelling of anderszins, opgelopen of geleden door de cliënt onder deze overeenkomst (inclusief enige transactie of waar het bedrijf heeft geweigerd een voorgestelde transactie aan te gaan), tenzij een dergelijk verlies een redelijkerwijs voorzienbaar gevolg is van of direct voortkomt uit onze of hun respectievelijke grove nalatigheid, opzettelijk in gebreke blijven of fraude. Onder geen omstandigheid accepteren wij aansprakelijkheid voor verliezen geleden door de cliënt of enige derde partij voor enige speciale of gevolgschade, winstderving, verlies van goodwill of verlies van zakelijke mogelijkheden ontstaan uit of in verband met deze overeenkomst, door nalatigheid, contractbreuk, onjuiste voorstelling of anderszins. Niet in deze overeenkomst beperkt onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel resulterend uit nalatigheid.

29.2 Fiscale gevolgen

Zonder beperkingen accepteert het bedrijf geen enkele aansprakelijkheid voor enige negatieve fiscale gevolgen van welke transactie dan ook.

29.3 Niveaus van Holiway

De niveaus die weergegeven worden op de website van het bedrijf zijn die waarop Holiway bereid is opties te verkopen. Het zijn geen actuele marktniveaus.

29.4 Veranderingen in de markt

De methode van berekening van de vervalprijs van de transactie van indices, aandelen, valuta's en grondstoffen welke worden aangeboden door Holiway en van tijd tot tijd worden bijgewerkt.

De door Holiway aangeboden assets en de manier waarop de vervalprijs van transacties van indices, aandelen, valuta's en grondstoffen welke worden aangeboden door Holiway worden berekend kunnen van tijd tot tijd naar eigen inzicht van Holiway aangepast worden. De cliënt streeft er continu naar ervoor te zorgen dat de cliënt op de hoogte blijft van de assets en de methode van de eerder genoemde berekening.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht een order niet uit te voeren of om de genoteerde prijs van de transactie of te wijzigen of om de cliënt een nieuwe notering aan te bieden, in het geval van een technische fout van het handelsplatform of in het geval van uitzonderlijke of abnormale fluctuaties van de prijs van het financiële instrument zoals het wordt aangeboden in de markt. In het geval dat het bedrijf de cliënt een nieuwe notering aanbiedt, heeft de cliënt het recht die de accepteren of te weigeren en zo de uitvoering van de transactie te annuleren.

Het bedrijf accepteert, zonder beperkingen, geen aansprakelijkheid voor enige vertraging of veranderingen van de marktomstandigheden voordat een bepaalde transactie uitgevoerd wordt.

29.5 Beperking van aansprakelijkheid

Het bedrijf is niet aansprakelijk jegens de cliënt voor enig deels of niet nakomen van onze verplichtingen hieronder door enige redenen buiten onze macht, inclusief zonder beperkingen enige storting, vertraging, defect of fout van overdracht, communicatie of computerfaciliteiten, industriële actie, terreurdaad, overmacht, wet- en regelgeving van enige overheids- of supranationale organen of autoriteiten of het nalaten door de betreffende als tussenpersoon optredende broker of vertegenwoordiger, vertegenwoordiger of opdrachtgever van onze bewaarder, subbewaarder, dealer, beurs, clearinghouse of regulerende of zelfregulerende organisatie, om welke reden dan ook, te voldoen aan haar verplichtingen. Niets in deze overeenkomst zal enige verplichting of aansprakelijkheid van het bedrijf jegens de cliënt uitsluiten of beperken onder de toepasselijke regelgevingen, wat daaronder niet uitgesloten of beperkt mag worden.

29.6 Verantwoordelijkheid voor orders

De cliënt is verantwoordelijk voor alle order die namens u worden aangegaan via een elektronische dienst, en de cliënt is volledig aansprakelijk voor het afwikkelen van enige transactie die daaruit voortvloeit.

29.7 Volledige overeenkomst

De cliënt bevestigt dat de cliënt niet heeft vertrouwd op of aangezet is tot het aangaan van deze overeenkomst door een verklaring anders dan die uitdrukkelijk vermeld worden in deze overeenkomst. Het bedrijf is niet aansprakelijk jegens de cliënt (in billijkheid, contract of onrechtmatige daad) voor een verklaring die niet vermeld is in deze overeenkomst en die niet frauduleus is.

29.8 Schadeloosstelling

De cliënt zal ons een dergelijke som betalen die het bedrijf kan vereisen, op basis van volledige schadeloosstelling, voor enig verlies, aansprakelijkheid, kosten of uitgaven (inclusief juridische kosten), belastingen en heffingen welke het bedrijf kan oplopen of waar het bedrijf onderhevig aan kan geraken met betrekking tot enige van uw accounts of enige transactie, of resulterend uit enige onjuiste voorstelling van de cliënt of enige schending door de cliënt van uw verplichtingen onder deze overeenkomst (inclusief enige transactie) of door de uitvoering van onze rechten.

30. OVERIG

30.1 Wijzigingen

Het bedrijf heeft het recht om de bepalingen in deze overeenkomst te wijzigen. Als het bedrijf enige aanzienlijke wijzigingen aanbrengt aan deze overeenkomst, dan zal het bedrijf de cliënt hiervan ten minste 10 dagen voorafgaand hieraan op de hoogte stellen. Een dergelijke wijziging wordt van kracht op de in de kennisgeving vermelde datum. Tenzij ander overeengekomen heeft een wijziging geen invloed op enige uitstaande order of transactie of op enige wettelijke rechten of verplichtingen die al ontstaan kunnen zijn.

30.2 Kennisgevingen

Tenzij ander overeengekomen zullen alle kennisgevingen, instructies en overige communicaties die onder deze overeenkomst door het bedrijf gegeven worden verzonden worden naar het adres of faxnummer dat de door de cliënt aan ons gegeven is. Tevens zullen alle kennisgevingen, instructies en overige communicaties die onder deze overeenkomst door de cliënt gegeven worden schriftelijk verzonden worden naar het onderstaande adres:

Onze adresgegevens

Naam: Holiway Investments Limited
Adres: 4 Pindou Street, 4th Floor, Office 408, Engomi 2409, Nicosia
Telefoonnummer: +357 22 341917, +357 22 341922
E-mailadres: info@holiwayltd.com

De cliënt stelt het bedrijf onmiddellijk op de hoogte van enige wijzigingen in zijn/haar adres waarop kennisgevingen, instructies en overige communicaties ontvangen moeten worden.

30.3 Elektronische communicatie

Onderhevig aan toepasselijke regelgeving zal enige communicatie tussen ons met gebruik van een elektronische handtekening en enige communicatie via onze website en/of elektronische diensten bindend zijn, alsof die schriftelijk is. Orders of instructies die door de cliënt gegeven worden via e-mail of ander elektronisch middel worden geacht bewijs te zijn van het gegeven zijn van deze orders of instructies.

30.4 Bedrijfsadministratie

De administratie van het bedrijf, tenzij bewezen onjuist, geldt als bewijs van uw handelen met ons in verband met onze diensten. De cliënt heeft geen bezwaar tegen het aangedragen worden van onze administratie als bewijs in enige gerechtelijke procedure omdat het geen originelen betreft, niet schriftelijk is noch omdat ze geproduceerd worden door een computer. De cliënt vertrouwt niet op ons om te voldoen aan uw verplichting tot het bijhouden van uw administratie, hoewel onze administratie op verzoek, naar ons eigen inzicht, beschikbaar gemaakt kan worden aan de cliënt.

30.5 Administratie van de cliënt

De cliënt stemt ermee in een adequate administratie bij te houden in overeenstemming met toepasselijke regelgeving, om de aard van verzonden orders en de tijd waarop dergelijke orders verzonden zijn te demonstreren. De cliënt heeft te allen tijde online toegang tot zijn/haar afschriften via ons handelsplatform. De cliënt kan vragen maandelijks of per kwartaal afschriften te ontvangen via e-mail, door een dergelijk verzoek te doen aan de klantenservice.

30.6 Investors Compensation Fund (Beleggerscompensatiefonds)

Het bedrijf is aangesloten bij het Investor Compensation Fund voor cliënten van investeringsmaatschappijen die gereguleerd worden in Cyprus. De cliënt komt in aanmerking voor compensatie onder het Investor Compensation Fund waar het bedrijf niet kan voldoen aan haar taken of verplichtingen met betrekking tot uw claim.

Enige compensatie die de cliënt ontvangt van het Investor Compensation Fund kan niet hoger zijn dan twintigduizend euro (20.000), van toepassing op uw gecombineerde claims tegen ons.

30.7 Tijd essentieel

Tijd is essentieel met betrekking tot al uw verplichtingen onder deze overeenkomst (inclusief enige transactie).

31. OPNAME VAN TELEFOONGESPREKKEN

Het bedrijf informeert de cliënt ervan dat telefoongesprekken zonder waarschuwingstoon kunnen worden opgenomen om te verzekeren dat de belangrijke bepalingen van de transactie en enige andere belangrijke informatie met betrekking tot de transactie prompt en nauwkeurig vastgelegd wordt. Dergelijke vastleggingen blijven uitsluitend ons eigendom en worden geaccepteerd door de cliënt als bewijs van de gegeven orders of instructies.

32. KLACHTENPROCEDURE

Het bedrijf is verplicht om een interne procedure op te zetten voor het eerlijk en prompt afhandelen van klachten. De cliënt kan een klacht indienen bij het bedrijf, bijvoorbeeld per brief, telefoon of e-mail. Het bedrijf stuurt de cliënt per ommegaande een schriftelijke bevestiging van ontvangst van de klacht, met daarin de details van onze klachtenprocedures, inclusief wanneer en hoe de cliënt de klacht kan doorsturen naar de Cyprus Securities Exchange Commission (CYSEC), de relevante regelgevende instantie. De cliënt wordt aangeraden contact op te nemen met het bedrijf voor meer informatie over onze klachtenprocedures.

33. RECHTEN VAN DERDEN

Deze overeenkomst is opgesteld ten behoeve van en bindend voor beide partijen en respectievelijke opvolgers en rechtverkrijgenden. Het is de cliënt niet toegestaan zijn/haar rechten of verplichtingen toe te wijzen, af te staan of anderszins over te dragen of te beweren deze toe te wijzen, af te staan of anderszins over te dragen onder deze overeenkomst of enig belang in deze overeenkomst, zonder onze voorafgaande, schriftelijke toestemming, en enige beweerde toewijzing, afstand of overdracht in schending van deze clausule is nietig. De cliënt erkent dat het bedrijf zonder enige kennisgeving aan de cliënt en onderhevig aan toepasselijke regelgeving op enige door het bedrijf redelijk geachte wijze alle en enige van onze rechten, voordelen, verplichtingen, risico's en/of belangen onder deze overeenkomst mag overdragen aan enige persoon die met ons een contract aan mag gaan in verband met een dergelijke overdracht, en de cliënt erkent dat het bedrijf aan een dergelijke persoon alle informatie die het bedrijf van de cliënt heeft mag overdragen.

33.1 Rechten en rechtsmiddelen

De rechten en rechtsmiddelen die deze overeenkomst biedt zijn in aanvulling op en niet ter uitsluiting van die wettelijk bepaald zijn. Het bedrijf heeft geen enkele verplichting om enig recht op enig moment te gebruiken, noch op een moment dat gunstig is voor de cliënt. Het door het bedrijf nalaten van of uitstellen van het gebruik van enige van onze rechten onder deze overeenkomst (inclusief enige transactie) of anderszins dient als een opschorting van die of enige andere rechten of rechtsmiddelen. Geen enkele of gedeeltelijke uitvoering van een recht of rechtsmiddel voorkomt het nader uitvoeren van dat recht of rechtsmiddel of de uitvoering van enig ander recht of rechtsmiddel.

33.2 Gedeeltelijke ongeldigheid

Als op enig moment enige bepaling van deze overeenkomst onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar is of wordt op welke wijze dan ook onder wetgeving van welk rechtsgebied dan ook, dan wordt op geen enkele wijze de wettigheid, geldigheid of uitvoerbaarheid van de resterende bepalingen van deze overeenkomst, noch de wettigheid, geldigheid of uitvoerbaarheid van een dergelijke bepaling onder de wetgeving van enig ander rechtsgebied aangetast of verhinderd.

33.3 Klant Identificatie en Geschiktheid Procedures

Een persoon die voor het eerst een storting maakt voor een bedrag minder dan €2,000 (of het equivalent in andere valuta’s), die een economisch profiel en handelservaring vragenlijst heeft voltooid, wordt een vijftiendaagse (15) aflossingsvrije periode verleend waarin hij kan handelen voorafgaand aan het indienen van de nodige documenten en het voltooien van het identificatieproces. Deze periode begint vanaf de dag dat de eerste storting 10Trade heeft bereikt.

Tijdens deze periode worden gebruikers gevraagd om een kleurenkopie van een geldig identiteisbewijs, een kopie van een recente energierekening van niet meer dan 6 maanden oud en een kopie van de bankkaart die is gebruikt voor de storting te verzenden. De eerste 12 cijfers op de voorkant van de kaart en de CVV code mogen voor veiligheidsredenen bedekt worden. Als de klant een storting via bankoverschrijving heeft gemaakt, vereisen wij een kopie van een recent bank afschrift van niet meer dan 6 maanden oud.

In het geval dat de klant niet binnen 15 dagen na de eerste storting voldoet aan het verificatieproces, zal het werkelijke saldo in hun account, met uitzondering van enige toegekende bonussen. worden teruggestort zonder voorafgaande kennisgeving. 10Trade zal openstaande posities, die vervallen na de vijftiendaagse periode, annuleren. De investeringen in deze posities zullen worden terug gegeven aan de klant.

Elke klant die €2,000 of meer heeft gestort, wordt vereist alle bovengenoemde documenten aan 10Trade te verstrekken, voordat ze toegestaan worden om posities op het platform te plaatsen.

34. REGULERING

Deze overeenkomsten alle transactionele relaties tussen de cliënt en het bedrijf vallen onder de wetgeving van Cyprus, en de bevoegde rechtbank voor de beslechting van enig geschil dat kan ontstaan tussen beide partijen is de rechtbank van het district waarin het hoofdkantoor van het bedrijf zich bevindt.

34.1 Onderhevig aan toepasselijke regelgeving

Deze overeenkomst en alle transacties zijn onderhevig aan de toepasselijk regelgeving, zo dat:

 1. niets in deze overeenkomst enige verplichting die wij hebben naar de cliënt onder de toepasselijke regelgeving uitgesloten of beperkt wordt;
 2. het bedrijf enige actie kan ondernemen of nalaten te ondernemen die het bedrijf nodig acht voor de naleving van enige toepasselijke regelgeving;
 3. alle toepasselijke regelgeving en alles wat het bedrijf doet of nalaat te doen om eraan te voldoen bindend is voor de cliënt; en
 4. dergelijke acties die het bedrijf onderneemt of nalaat te ondernemen met als doel de naleving van enige toepasselijke regelgeving ons, onze directie, management, werknemers of vertegenwoordigers niet aansprakelijk maakt.

34.2 Actie door regelgevende instantie

Als een regelgevende instantie enige actie onderneemt die van invloed is op een transactie, dan kan het bedrijf enige actie ondernemen die het bedrijf, naar eigen inzicht, wenselijk acht in reactie op dergelijke actie of om enige door die actie geleden verliezen te beperken. Enige dergelijke actie is bindend voor de cliënt. Als een regelgevende instantie navraag doet met betrekking tot enige van uw transacties, dan zal cliënt met ons samenwerken om prompt de gewenste informatie met betrekking tot de navraag te leveren.

34.3 Bevoegdheid

Beide partijen zullen onherroepelijk:

ten behoeve van ons accepteren dat de rechtbank van Cyprus bevoegd is om enig zaak, actie of andere procedure in verband met deze overeenkomst ('procedure') te beslechten en onderwerpt zich onherroepelijk aan de rechtspraak van een dergelijke rechtbank (mits deze ons niet verhindert een actie voor te leggen aan de rechtbank in enig ander rechtsgebied); en

afzien van enig bezwaar dat zou kunnen worden gemaakt tegen het bepalen van de locatie voor enige procedure die voor een dergelijke rechtbank gevoerd wordt en stemmen ermee in niet te claimen dat een dergelijke procedure plaatsvindt op een ongemakkelijke locatie plaats heeft of dat een dergelijke rechtbank hier geen bevoegdheid over heeft.

34.4 Dagvaarding

Als de cliënt zich buiten Cyprus bevindt, kan de dagvaarding waarmee enige procedure in Cyprus gestart wordt worden afgeleverd op een adres in Cyprus nader te bepalen door de cliënt. Dit heeft geen invloed op ons recht tot dagvaarding over te gaan op een andere wettige manier.

35. OPHEFFING VAN IMMUNITEIT EN TOESTEMMING TOT EXECUTIE

De cliënt heft onherroepelijk, voor zover toegestaan door toepasselijk wetgeving, met betrekking tot uzelf en uw inkomsten en vermogen (ongeacht het gebruik of bedoelde gebruik) alle immuniteit van rechtsvervolging op, op gronde van soevereiniteit of andere dergelijke gronde; de bevoegdheid van enige rechtbank; ontheffing door middel van gerechtelijk bevel, een gebod tot specifiek handelen of tot het verkrijgen van enig bezit; beslaglegging op activa (voor of na een uitspraak); en uitvoering of handhaving van enige uitspraak waarop de cliënt of uw inkomsten of vermogen aanspraak zouden kunnen maken in enige procedure in de rechtbank van enige rechtspraak, en stemt er onherroepelijk mee in dat de cliënt geen immuniteit claimt in enige gerechtelijke procedure. De cliënt stemt in het algemeen in met betrekking tot enige procedure voor het geven van enige ontheffing of het uitvaardigen van enig proces in verband met een dergelijke procedure, inclusief, zonder beperkingen, de vaststelling, handhaving of uitvoering tegen welke eigendom dan ook (ongeacht het gebruik of bedoelde gebruik ervan) van enige beschikking of arrest dat gemaakt is of uitgevaardigd is in een dergelijke procedure.

36. SOCIALE MEDIA

36.1 Facebook 

Het gebruik van de 10trade Facebook-app is optioneel. De cliënt erkent dat, door onze software te gebruiken om het Holiway-account van de cliënt te koppelen met het persoonlijke Facebook-account van de cliënt, hij/zij Holiway toegang verschaft tot de persoonlijke gegevens van de cliënt, waaronder naam, profielfoto en andere foto's van de cliënt, geslacht, opleidingsgeschiedenis, geboortedatum, netwerken, gebruikers-id, vriendenlijst en alle andere informatie die de cliënt besluit of heeft besloten te publiceren op Facebook.

De cliënt stemt ermee in dat, wanneer de Facebook-functies van de cliënt ingeschakeld zijn (deze instellingen kunt u configureren in de sectie 'Your account' van de website www.10trade.com), de cliënt Holiway toestemming geeft om berichten te plaatsen op het Facebook-prikbord van de cliënt over zijn/haar handelsactiviteiten.