Openbaarmaking risico's

Met betrekking tot het akkoord gaan van Holiway Investments Limited (hierna het "Bedrijf" of "Holiway") om Binaire Optietransacties aan te gaan met  de ondergetekende (waar hierna naar verwezen wordt als de "Klant", "u", of "uw"), erkent, begrijpt en gaat de Klant akkoord met het volgende: 

1. Beleggen Is Zeer Speculatief en Riskant

Handelen in Binaire Opties is zeer speculatief, brengt een significant risico op verlies met zich mee, en is niet geschikt voor alle beleggers, maar alleen voor klanten die:

  1. de economische, juridische en andere betrokken risico's begrijpen en bereid zijn om ze te nemen
  2. handel in Binaire Opties begrijpen en kundig zijn in het beleggen in Binaire Opties en in de onderliggende soorten assets; en
  3. financieel in staat zijn om het verlies van hun totale investering te kunnen lijden.

Pensioengelden zijn niet geschikt om te investeren in Binaire Opties. Binaire Opties behoren tot de meest riskante typen beleggingen en kunnen resulteren in het verlies van uw totale investering. De Klant verklaart, garandeert en gaat ermee akkoord dat de Klant deze risico's begrijpt, in staat en bereid is om de risico's van het handelen in Binaire Opties financieel en anderszins te dragen, en dat het verlies van het gehele accountsaldo geen invloed zal hebben op de kwaliteit van leven van de Klant.

2. Afwikkeling in Contanten

De Klant begrijpt dat Transacties in Binaire Opties alleen afgewikkeld kunnen worden in contanten. 

3. Belangenconflicten

Holiway is de tegenpartij voor alle aangegane transacties onder de klantovereenkomst en, als zodanig, kunnen de belangen van Holiway in conflict komen met de uwe. Ons beleid voor belangenconflicten is beschikbaar op de website van Holiway.

Er is geen centrale clearing en geen garantie door een andere partij voor Holiways betalingsverplichtingen aan de Klant, dus is de Klant blootgesteld aan kredietrisico bij Holiway. De Klant dient alleen Holiway aan te spreken voor de uitvoering van alle contracten in het account van de Klant, en voor het retourneren van zekerheden.

Prijzen (Openingsprijzen) Worden Bepaald Door Holiway En Kunnen Verschillen Van Elders Opgegeven Prijzen 

Holiway zal prijzen opgeven die gebruikt worden bij handel, waardering van de posities van de Klant en het bepalen van Margevereisten in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden.

4. Handelsbeleid en Procedures

De uitvoering van uw Binaire Optiecontract zal afhangen van de prijzen die worden bepaald door Holiway  en marktschommelingen in de onderliggende asset waaraan uw contract gerelateerd is. Elk onderliggende asset draagt specifieke risico's die invloed hebben op het resultaat van de Binaire Optie in kwestie.

De prijzen voor een bepaalde markt worden berekend in relatie tot de prijs van de relevante onderliggende asset, die wij verkrijgen van derde externe referentiebronnen of beurzen. Wij ontvangen prijsgegevens van wholesale marktpartijen voor onze Binaire Optiecontracten.  Hoewel Holiway verwacht dat deze prijzen redelijkerwijs gerelateerd zullen zijn aan de prijzen die beschikbaar zijn op de markt, kunnen de prijzen van Holiway verschillen van prijzen die beschikbaar zijn voor banken en andere marktdeelnemers. Holiway heeft een aanzienlijke vrijheid in het bepalen en collecteren van marge. Holiway is geautoriseerd om fondsen voor marge op het account van de Klant te converteren naar en van buitenlandse valuta tegen een wisselkoers die naar eigen goeddunken door Holiway bepaald wordt op basis van actuele tarieven op de valutamarkt.

5. Rechten in Onderliggende Assets

U heeft geen rechten of verplichtingen met betrekking tot de onderliggende instrumenten of assets die gerelateerd zijn aan uw Binaire Optietransacties. De Klant begrijpt dat Binaire Opties verschillende onderliggende assets kunnen hebben, zoals aandelen, indexen, valuta en grondstoffen, zoals aangegeven op de asset-indexpagina van de website van Holiway.

6. Holiway Is Geen Adviseur Of Fiduciair Voor De Klant

Wanneer Holiway algemene marktaanbevelingen verschaft, vormen die algemene aanbevelingen geen persoonlijke aanbevelingen of beleggingsadviezen, en houden zij geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden of beleggingsdoelstellingen, noch vormen zij een aanbod tot aankoop of verkoop, noch een uitnodiging tot het indienen van een aanbod tot aankoop of verkoop van Binaire Opties. Elke beslissing van de Klant om bij Holiway te handelen in Binaire Opties en elke beslissing over de geschiktheid of gepastheid van een transactie voor de Klant, is een onafhankelijke beslissing die gemaakt wordt door de Klant. Holiway treedt niet op als adviseur of fiduciair voor de Klant. De Klant gaat ermee akkoord dat Holiway geen fiduciaire verplichtingen aan de Klant heeft, en geen aansprakelijkheid en verantwoordelijk heeft in verband met verplichtingen, claims, schade, kosten en uitgaven, inclusief advocatenkosten, die zijn opgelopen in verband met het opvolgen van de Klant van Holiway's algemene beleggingsaanbevelingen, of het ondernemen of niet ondernemen van een actie op basis van algemene aanbevelingen of informatie die verschaft worden door Holiway.

7. Aanbevelingen Zijn Niet Gegarandeerd

De algemene marktaanbevelingen die door Holiway verschaft worden zijn alleen gebaseerd op inschattingen van het personeel van Holiway, en dienen ook als zodanig gezien te worden. De Klant aanvaardt dat de Klant alleen Transacties aangaat op basis van de eigen inschattingen van de Klant. Marktinformatie, rapporten, educatieve video's en e-books die het Bedrijf aan Klanten levert is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden, en dient in geen enkel opzicht gezien te worden als een aanbeveling of beleggingsadvies dat gebaseerd is op de persoonlijke omstandigheden of beleggingsdoelstellingen van de Klant om een transactie bij het Bedrijf aan te gaan. 

Om die reden gaat de Klant ermee akkoord, en accepteert hij/zij dat het Bedrijf niet verantwoordelijk zal zijn voor een beslissing van de Klant om een binaire optiecontract aan te gaan met het Bedrijf door gebruik te maken van die informatie. Geleverde marktaanbevelingen zijn alleen generiek en kunnen wel of niet consistent zijn met de marktposities of intenties van Holiway en/of zijn partners. De algemene marktaanbevelingen van Holiway zijn gebaseerd op informatie waarvan het gelooft dat het betrouwbaar is, maar Holiway kan en zal de nauwkeurigheid of compleetheid daarvan niet garanderen, noch voorstellen dat het opvolgen van zulke algemene aanbevelingen het risico dat inherent is aan het handelen in Binaire Opties zal verlagen of wegnemen. 

8. Geen Winstgaranties

Om die reden gaat de Klant ermee akkoord, en accepteert hij/zij dat het Bedrijf niet verantwoordelijk zal zijn voor een beslissing van de Klant om een binaire optiecontract aan te gaan met het Bedrijf door gebruik te maken van die informatie.

9. Internethandel

Wanneer de Klant online belegt (via het internet), zal Holiway niet aansprakelijk zijn voor claims, verliezen, schade, kosten of uitgaven die direct of indirect veroorzaakt zijn door een defect, storing, of het falen van een verzending, communicatiesysteem, computerfaciliteit of beleggingssoftware, ongeacht of deze toebehoren aan Holiway, de Klant, een beurs of ander systeem voor afwikkeling of clearing.

10. Telefonische Orders 

Holiway is niet verantwoordelijk voor storingen, defecten of het falen van telefoonvoorzieningen en garandeert zijn telefonische bereikbaarheid niet. Om twijfel te voorkomen is de Klant zich ervan bewust dat Holiway misschien niet te allen tijde per telefoon bereikbaar is.  In die gevallen zal de Klant zijn/haar order via andere methoden plaatsen die worden aangeboden door het Bedrijf.

11. Opgegeven (Verval)prijs

Indien er een fout plaatsvindt in een prijsopgave (inclusief in antwoord op verzoeken van Klanten), is Holiway niet aansprakelijk voor resulterende fouten in accountsaldi, en behoudt het zich het recht voor om de nodige correcties of aanpassingen te maken op de relevante Accounts.

Geschillen die voortkomen uit zulke fouten in prijsopgaven zullen opgelost worden op basis van de eerlijke marktwaarde, zoals naar eigen goeddunken en in goed vertrouwen handelend vastgesteld door Holiway, van de relevante markt op het tijdstip waarop een dergelijke fout heeft plaatsgevonden. In gevallen waarin de prevalerende markt prijzen vertegenwoordigt die verschillen van de prijzen die Holiway op ons scherm publiceert, zal Holiway een zo goed mogelijke poging ondernemen om Transacties op of vlakbij de prevalerende marktprijzen uit te voeren. Deze prevalerende marktprijzen zullen de prijzen zijn die uiteindelijk weerspiegeld worden op de afschriften van de Klant. Dit kan wel of geen nadelig effect hebben op de gerealiseerde en ongerealiseerde winsten en verliezen van de Klant.

12. Investeerderscompensatiefonds

Holiway neemt deel aan het Investeerderscompensatiefonds (Investor Compensation Fund) voor klanten van Investeringsfirma's die gereguleerd worden in de Republiek Cyprus. Klanten zullen aanspraak maken op compensatie van het Investeerderscompensatiefonds wanneer wij niet in staat zijn om te voldoen aan onze plichten en verplichtingen die voortvloeien uit uw claim. Compensatie die aan u geleverd wordt door het Investeerderscompensatiefonds zal niet meer bedragen dan twintigduizend EUR 20.000. Dit is van toepassing op het totaal van uw claims tegen ons. Bekijk alstublieft ons Beleid Investeerderscompensatiefonds  voor meer informatie.

13. Wijzigingen

Het Bedrijf heeft het recht om het huidige Beleid naar eigen goeddunken en op elk moment dat het passend en geschikt acht te wijzigen. In die gevallen zal het Bedrijf de klant dienovereenkomstig informeren. Het Bedrijf zal het huidige beleid ten minste eenmaal per jaar herzien en wijzigen. Het Beleid is op verzoek te herzien door klanten en wordt gepubliceerd op de website van het Bedrijf.

Ik / Wij heb(ben) de risicoverklaring, het handelsbeleid en de hierboven uiteengezette procedures gelezen, begrepen en ga(an) daarmee akkoord.