Uitvoerbeleid orders

1.1

Dit Orderuitvoeringsbeleid is een wettelijke vereiste die voortvloeit uit de autorisatie en regulatie van het Bedrijf door de Cyprus Securities and Exchange Commission (“CySEC”), onder licentienummer CIF 248/14, zoals hieronder beschreven: 

1.2 Doel

Het doel van dit beleid is om effectieve regelingen te treffen voor het behalen van de best mogelijke resultaten voor zijn klanten wanneer Holiway Investments Limited, hierna het "Bedrijf", orders van Klanten uitvoert.

Het doel van dit document is om deze regelingen uiteen te zetten en om te verzekeren dat de wettelijke vereisten en departementale en algemene procedures nageleefd worden, die uiteengezet zijn in deze Handleiding voor Interne Procedures.

Dit beleid dient gelezen te worden in onderlinge samenhang met de Handleiding voor de Dealingroom van deze Handleiding voor Interne Procedures.

1.3 Juridisch Kader

In overeenstemming met de Investment Services and Activities and Regulated Markets Law (Wet Beleggingsdiensten en -Activiteiten en Gereguleerde Markten) van 2007, dienen CIFs (Cyprische Investeringsfirma's) alle redelijke stappen te ondernemen om bij het uitvoeren van orders de best mogelijke resultaten te behalen voor hun klanten met inachtneming van prijs, kosten, snelheid, waarschijnlijkheid van uitvoering, omvang, aard of iedere andere relevante overweging voor het uitvoeren van de order. Desalniettemin zullen de CIFs er voor zorgen dat de order van de Klant volgens de specifieke instructie uitgevoerd wordt wanneer de klant een specifieke instructie geeft.

Bovendien moeten CIFs een orderuitvoeringsbeleid opstellen en implementeren om de CIF in staat te stellen om het best mogelijke resultaat te behalen voor de orders van hun klanten.

1.4 Beleid

De Dealingroom is de relevante afdeling waarop het orderuitvoeringsbeleid grotendeels van toepassing is. Senior Management evalueert het beleid jaarlijks en/of wanneer er een inhoudelijke verandering plaatsvindt die invloed heeft op de mogelijkheden van het Bedrijf om de beste uitvoering te blijven aanbieden van de orders van zijn klanten via het handelsplatform van het Bedrijf.

Het Bedrijf heeft stappen ondernomen voor het opstellen en onderhouden van een Orderuitvoeringsbeleid, om naleving te verzekeren van de verplichting om orders uit te voeren op de meest gunstige voorwaarden voor de klanten, en om de best mogelijke resultaten voor zijn klanten te behalen, met inachtneming van de mogelijkheden en behoeften van zijn klanten, en van handelsbeleid, voor zover dit van toepassing is en mogelijk is.

Het beleid schetst het proces dat het Bedrijf volgt bij de uitvoering van transacties, en verzekert dat alle redelijke stappen worden ondernomen om op consistente basis de best mogelijke resultaten te behalen voor klanten middels het orderuitvoeringsbeleid. Er wordt echter op gewezen dat bij het uitvoeren van een order op basis van een specifieke instructie van de klant, het Bedrijf de order zal uitvoeren in overeenstemming met die instructies, en het zichzelf zal beschouwen als zijnde ontslagen van zijn verplichtingen voor de beste uitvoering.

1.5 Criteria voor Beste Uitvoering

Het Bedrijf zal de criteria voor beste uitvoering in acht nemen voor het vaststellen van de relatieve belangrijkheid van de uitvoeringsfactoren:

 • De kenmerken van de klant
 • De kenmerken van de order van de klant
 • De kenmerken van de financiële instrumenten waar de order betrekking op heeft
 • De kenmerken van de plaatsen van uitvoering waar de order naar gestuurd kan worden.

Het best mogelijke resultaat zal vastgesteld worden in termen van de totale overweging, waarbij gekeken wordt naar de prijs van het contract en de kosten die verbonden zijn aan uitvoering. De andere uitvoeringsfactoren snelheid, waarschijnlijkheid van uitvoering, omvang, aard of andere relevante overwegingen zullen in de meeste gevallen secundair zijn aan overwegingen met betrekking tot de prijs en kosten, tenzij zij het best mogelijke resultaat zouden opleveren voor de klant in termen van totale overweging.

1.6 Specifieke Instructies

In omstandigheden waarin de klant een specifieke instructie aan het Bedrijf geeft over de manier waarop een order uitgevoerd dient te worden, en het Bedrijf deze instructie heeft geaccepteerd, zal het Bedrijf de order uitvoeren in overeenstemming met die specifieke instructie. 

Desalniettemin, als de klant een specifieke instructie geeft om een order uit te voeren, dan zal het Bedrijf bij het uitvoeren van die order de plicht van het Bedrijf naleven om de beste uitvoering voor de klant te leveren. Dit kan ertoe leiden dat het Bedrijf niet in staat is om het orderuitvoeringsbeleid van het Bedrijf te volgen voor die specifieke order.

1.7 Plaatsen van Uitvoering

Plaatsen van uitvoering zijn de entiteiten waarbij de orders worden geplaatst of naar wie het Bedrijf orders voor uitvoering verstuurt. Het Bedrijf zal transacties aangaan met de klant als principaal (tegenpartij) en niet als agent. Hoewel het Bedrijf orders van klanten kan doorsturen naar liquiditeitsverschaffers voor uitvoering vanwege risicoparameters (bijv. klanten met een hoog volume, groot eigen vermogen etc.), zal het Bedrijf nog steeds de contractuele tegenpartij van de klant zijn. Om die reden zal het Bedrijf optreden als de enige Plaats van Uitvoering voor orders van klanten.

De Klant stort fondsen bij het Bedrijf en plaatst orders via een handelsplatform, en het Bedrijf is verantwoordelijk voor het veiligstellen van de klantgelden. Bij ontvangst van de order plaatst het Bedrijf een exact identieke order op eigen naam bij de marketmaker, per ontvangen order of accumulatief. In dit opzicht voert het Bedrijf de order van de klant uit als een risicovrije principaal (d.w.z. dat het gedekte transacties aangaat).

De order van de Klant wordt geplaatst via onze liquiditeitsverschaffer SpotOption Exchange Ltd., wat een CIF is die gereguleerd wordt door CySEC onder licentienummer 170/12.

De liquiditeitsverschaffer werkt continu zijn prijzen bij. Om die reden worden de laatst bijgewerkte prijzen weergegeven op het handelsplatform van het Bedrijf.

1.8 Uitvoeringsfactoren 

Bij het beheren van orders van klanten houdt het Bedrijf rekening met verscheidene uitvoeringsfactoren, op voorwaarde dat er geen specifieke instructies van de klant zijn over de manier waarop de orders uitgevoerd dienen te worden. De uitvoeringsfactoren omvatten:

 • Prijs
 • Snelheid en waarschijnlijkheid van uitvoering
 • Kosten of commissies
 • Omvang en aard van de order
 • Marktomstandigheden en variaties
 • Mogelijkheid tot uitvoering
 • Elke andere directe overweging met betrekking tot de uitvoering van de order

1.8.1 Prijsbepaling

Het Bedrijf zal zijn eigen verhandelbare prijzen verschaffen die afgeleid worden van onafhankelijke prijsverschaffers. De belangrijkste manier waarop het Bedrijf zal verzekeren dat de klant de beste uitvoering ontvangt zal zijn om te verzekeren dat de prijs die aan de klant verschaft wordt vastgesteld wordt met referentie en vergelijking van een scala aan onderliggende prijsverschaffers en gegevensbronnen. Het Bedrijf evalueert zijn onafhankelijke prijsverschaffers ten minste een keer per jaar om te verzekeren dat correcte en competitieve prijzen worden aangeboden.

1.8.2 Kosten

Wanneer de klant posities opent in sommige typen financiële instrumenten zullen commissies of financieringskosten van toepassing zijn.

1.8.3 Ordergrootte

Alle orders worden geplaatst in monetaire waarde. De klant zal de order kunnen plaatsen zolang hij genoeg saldo op zijn handelsrekening heeft. Als de klant een order met een grote omvang wenst te plaatsen, kan in sommige gevallen de prijs minder gunstig worden vanwege de verkregen prijs van de prijsverschaffer.

1.8.4 Snelheid

Het moge duidelijk zijn dat prijzen continu veranderen. De frequentie waarop ze dat doen varieert bij verschillende financiële instrumenten en marktomstandigheden. Aangezien de verhandelbare prijzen worden verspreid via het handelsplatform/terminal van het Bedrijf, speelt de technologie die gebruikt wordt door de klant om met het Bedrijf te communiceren een cruciale rol. Bijvoorbeeld: het gebruik van een draadloze verbinding of een inbelverbinding, of enige andere communicatieverbinding die een slechte verbinding kan veroorzaken, kan een instabiele connectiviteit met het handelsplatform/terminal van het Bedrijf veroorzaken. Het resultaat voor de klant is het plaatsen van zijn orders met een vertraging en de uitvoering van de order tegen een betere of slechtere prevalerende marktprijs die aangeboden wordt door het Bedrijf via zijn platform/terminal.

1.8.5 Aard van de order

De specifieke karakterisering van een order hangt af van de Binaire Optie die geselecteerd wordt door de klant. De waarde van de optie is hoofdzakelijk afhankelijk van de veranderlijkheid van het onderliggende instrument, de vastgestelde vervaltijd van de optie en het risicobeheer dat de klant selecteert.

 • De specifieke karakterisering van een order hangt af van de Binaire Optie die geselecteerd wordt door de klant. De waarde van de optie is hoofdzakelijk afhankelijk van de veranderlijkheid van het onderliggende instrument, de vastgestelde vervaltijd van de optie en het risicobeheer dat de klant selecteert.
 • Voorwaardelijke order: In dit geval plaatst de Klant een voorwaardelijke order ("Pending Order") die uitgevoerd wordt op een later tijdstip tegen de prijs die de Klant aangeeft. Het Bedrijf heeft een plicht om de Pending Order te monitoren, en zodra de prijs die door het Bedrijf geleverd wordt de door de klant gespecificeerde prijs bereikt, zal de order tegen die prijs uitgevoerd worden. Buy Limit (kooplimiet), Buy Stop (koopbeperking) en Sell Stop (verkoopbeperking) zijn de beschikbare Pending Orders.

1.8.6 Waarschijnlijkheid van uitvoering

Vanwege de niveaus van volatiliteit die de prijs van het onderliggende instrument beïnvloeden, streeft het Bedrijf ernaar om klanten te voorzien van orders met de snelste uitvoering die redelijkerwijs haalbaar is.

1.8.7 Waarschijnlijkheid van afwikkeling

Het Bedrijf zal voortgaan met de afwikkeling van alle transacties bij de uitvoering en/of vervaltijd van de specifieke transactie.

1.9 Markteffect

De geciteerde prijzen van het bedrijf welke afgeleid worden van zijn onafhankelijke prijsverschaffers kunnen beïnvloed worden door verschillende factoren die ook de bovengenoemde factoren kunnen beïnvloeden. Het bedrijf zal alle redelijke factoren gebruiken om het best mogelijke resultaat voor zijn klanten te verzekeren.

1.10 Conclusie

De klant wordt voorzien van adequate informatie over de inhoud van het uitvoeringsbeleid. Toestemming vooraf van de klant wordt verkregen met betrekking tot het gedocumenteerde orderuitvoeringsbeleid dat gevolgd wordt. Bovendien wordt een duidelijke waarschuwing  gegeven aan de klanten van het Bedrijf (in de Klantovereenkomst) dat een specifieke instructie van een klant het Bedrijf kan weerhouden van het ondernemen van de stappen die het heeft ontworpen en geïmplementeerd in zijn orderuitvoeringsbeleid voor het verkrijgen van het best mogelijke resultaat voor de uitvoering van die orders met betrekking tot de elementen die gedekt worden door die instructies.

Klanten worden van adequate informatie voorzien door dit beleid met betrekking tot de factoren die in overweging worden genomen door het management bij het behandelen van de orders van klanten. Tevens wordt dit beleid periodiek herzien door het Bedrijf en de klanten worden geïnformeerd over enige inhoudelijke veranderingen.

1.11 Recht om orders te weigeren

Het Bedrijf kan, maar zal niet verplicht zijn om instructies te accepteren en een Transactie aan te gaan. Indien het Bedrijf weigert om een voorgestelde Transactie aan te gaan, is het Bedrijf niet verplicht om een reden op te geven, maar het Bedrijf zal de Klant dienovereenkomstig spoedig op de hoogte stellen.

1.12 Annulering/intrekking van instructies

Orders kunnen geannuleerd worden via het Holiway Online Trading System, maar het Bedrijf kan alleen de instructies van de Klant annuleren als de Klant dat uitdrukkelijk verzoekt, op voorwaarde dat het Bedrijf niet al gehandeld heeft in de tijd die verstreken is na het verzoek van de klant op basis van die instructies. Uitgevoerde instructies kunnen alleen ingetrokken of gewijzigd worden door de Klant met onze toestemming. Holiway zal niet aansprakelijk zijn voor claims, verliezen, schade, kosten of uitgaven, inclusief juridische kosten, die direct of indirect voortvloeien uit het niet kunnen annuleren van een dergelijke order.

1.13 Controle over orders voor uitvoering 

Het Bedrijf heeft het recht (maar niet de verplichting) om limieten en/of parameters in te stellen om controle uit te oefenen op uw mogelijkheden om orders te plaatsen, naar ons onbetwiste oordeel. Zulke limieten en/of parameters kunnen gewijzigd, verhoogd, verlaagd, verwijderd of toegevoegd worden door ons naar ons eigen goeddunken, en kunnen (zonder beperking) het volgende omvatten:

 • controle over maximale bedragen die geplaatst worden om een positie te openen met een van de financiële producten van het Bedrijf;
 • controle over het maximale aantal geplaatste posities per belegger en per asset;
 • controle over onze totale risicopositie ten opzichte van de Klant;
 • controle over prijzen waarop orders ingediend kunnen worden (inclusief, zonder beperking, controle over orders tegen een B71prijs die aanzienlijk verschilt van de marktprijs op het moment dat de order ingediend is in het orderboek);
 • controle over de Elektronische Diensten (waaronder, zonder beperking, verificatieprocedures om te verzekeren dat een bepaalde order of orders van de Klant afkomstig zijn); of
 • andere limieten, parameters of controles die het Bedrijf verplicht kan zijn om te implementeren in overeenstemming met de Geldende Voorschriften.

Indien de Klant de limieten en/of parameters overschrijdt die het Bedrijf heeft ingesteld, zal uw transactie geblokkeerd worden en/of opgeschort.

1.14 Uitvoering van orders

Het Bedrijf zal alle redelijke stappen ondernemen om iedere order die de Klant plaatst uit te voeren, met inachtneming van de relevante marktomstandigheden en Holiways Beleid Risicobeheer. Door orders van Klanten te accepteren garandeert het Bedrijf niet dat het mogelijk zal zijn om ze uit te voeren, of dat uitvoering volgens uw instructies mogelijk zal zijn. Als het Bedrijf problemen tegenkomt bij het uitvoeren van een order namens u, zal het Bedrijf de Klant op de hoogte brengen binnen 8 seconden nadat ons Bedrijf de order heeft ontvangen.

1.15 Bevestigingen

Na iedere handelsdag worden bevestigingen van alle Transacties die zijn uitgevoerd namens de Klant op die handelsdag beschikbaar via het online Account van de Klant op de website van het Bedrijf.

1.16 Annulering van transacties

Het Bedrijf heeft het recht om een order te weigeren of een transactie te annuleren als bewijs over de volgende zaken is vastgesteld:

 1. fraude/illegale handelingen die hebben geleid tot de transactie,
 2. alle gevallen waarin Holiway reden heeft om te veronderstellen dat de beleggingsactiviteiten van een persoon illegaal kunnen zijn;
 3. alle gevallen waarin Holiway fiscale, regelgevende of pecuniaire nadelen kan lijden als gevolg van iemands activiteiten;
 4. alle gevallen waarin één of meer transacties door Holiway beoordeeld worden als zijnde uitgevoerd in strijd met deze Overeenkomst;
 5. orders die geplaatst zijn op basis van gemanipuleerde prijzen als gevolg van systeemfouten of systeemdefecten,
 6. arbitragehandel op prijzen die aangeboden worden door onze platforms als gevolg van systeemfouten; en
 7. gecoördineerde transacties door gerelateerde partijen om misbruik te maken van systeemfouten en vertragingen van updates van het systeem.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om enkele en/of alle beleggingsposities te annuleren en om behaalde winsten van de Klant op alle transacties van de Klant in te houden en/of verbeurd te verklaren als het Bedrijf van oordeel is dat de Klant betrokken is geweest bij Arbitrage op de markt. 

1.17 Uitvoering en afwikkeling

Het Bedrijf zal alle instructies, betalingen, of door de Klant te ondertekenen documenten onder een Transactie op tijd leveren, in overeenstemming met die Transactie zoals gemodificeerd door mogelijke instructies die aan het Bedrijf gegeven zijn.

1.18 "GEEN HANDEL" PERIODES

Elke asset heeft zijn eigen handelstijden die te zien zijn in de asset-indextabel op www.10Trade.com/resource-center/asset-index. Op de beleggerspagina zal de belegger kunnen zien hoeveel tijd er over is tot de vervaltijd en hoeveel tijd over is om te beleggen.

Over het algemeen duren "geen handel" periodes tussen 2 en 30 minuten voor de vervaltijd. Er wordt op gewezen dat deze periodes variëren per asset en afhankelijk van marktomstandigheden, evenals de vervaltijd van elke asset. Bovendien kunnen "geen handel" periodes veranderen als gevolg van een verandering in de basisvoorwaarden van één van de onderliggende assets.

Een bericht met een klok zal ten minste 5 minuten voor de "geen handel" periode op het scherm van de belegger verschijnen. De klok zal aftellen tot de "geen handel" periode ingaat.

1.19 Limieten op posities

Het Bedrijf kan de Klant vereisen om het aantal open posities te beperken die de Klant bij het Bedrijf kan hebben op een bepaald moment en het  Bedrijf kan naar eigen goeddunken  één of meer Transacties sluiten om te verzekeren dat zulke limieten op posities worden aangehouden.  De Klant zal vooraf aan iedere sluiting op de hoogte gebracht worden.

1.20 Roll Over

Onder bepaalde marktomstandigheden wordt de Klant toegestaan om te handelen met de Roll Over (verlengen) functie. De Roll Over functie stelt de Klant in staat om de vervaltijd van uw handelspositie te verlengen voordat het de oorspronkelijke vervaltijd bereikt. Deze functie kan onderworpen aan de volgende voorwaarden gebruikt worden:

 1. Een extra 30% over de initiële storting dient automatisch toegevoegd te worden aan uw initiële investering.
 2. De Roll Over functie kan alleen gebruikt worden in gevallen waarin het verloop van de gevolgde prijs niet de richting neemt die de Klant had geanticipeerd. 
 3. De Klant kan de Roll Over functie slechts één keer voor iedere handelspositie gebruiken.
 4. De Roll Over functie zal alleen 15 minuten voor de vervaltijd beschikbaar zijn.

1.21 Buy Me Out

Onder bepaalde marktomstandigheden wordt de Klant toegestaan om te handelen met de Buy Me Out (verkopen) functie. Deze functie zal niet beschikbaar zijn voor alle assets en/of posities en zal alleen één (1) uur voor het verval van de positie van de Klant en de bijbehorende asset beschikbaar zijn.  Als de Klant ervoor kiest om de Buy Me Out functie te gebruiken zal de Klant de keuze krijgen om de prijs die door het platform wordt aangeboden te accepteren of te weigeren.

De Buy Me Out functie zal niet beschikbaar zijn in de "Geen Handel" periode die wordt aangekondigd op het platform. De "Geen Handel" periode zal aangekondigd worden voor de vervaltijd van de positie van de Klant en de bijbehorende asset, en weerhoudt de Klant ervan om te handelen tijdens deze periode.

1.22 Algemene Voorwaarden "ONE-TOUCH"

De Sectie Algemene Voorwaarden voor "One-Touch" is van toepassing op het gebruik van de Klant van de "One-Touch" Dienst van het Bedrijf.

“In-The-Money” en “Out-Of-The-Money" Uitkomsten

Als de asset de vooraf vastgestelde koers bereikt op exact 17.00 GMT van dezelfde dag, komt de Klant in aanmerking om een uitbetaling van maximaal 500% te ontvangen op de vervaltijd. Als de belegging echter "out-of-the-money" (niet de vastgestelde koers bereikt) op een dag, zal de transactie open blijven en elke dag gecontroleerd worden om te kijken of de prijs de vooraf vastgestelde koers bereikt heeft voor een "in-the-money" uitkomst (de vastgestelde koers bereikt). De transactie zal open blijven tot de eerstvolgende vrijdag, waarop de transactie zal vervallen.

Aankopen, Uitbetalingen en Restituties

De Klant kan One-Touch opties kopen wanneer de markt voor de gegeven asset gesloten is. Er wordt op gewezen dat, om als Klant de uitbetaling te ontvangen, de prijs van de onderliggende asset slechts één keer de vooraf bepaalde doelprijs hoeft te bereiken of voorbij te gaan tijdens de levensduur van de optie. In het geval dat de prijs van de onderliggende asset niet het vooraf vastgestelde niveau bereikt, zal de Klant geen restitutie ontvangen, en zal het hele bedrag van de investering verbeurd verklaard worden. Om die reden zijn het winstbedrag en het geriskeerde bedrag van deze optie van tevoren bekend.

De optie kan alleen gekocht worden in eenheden tegen de prijs die wordt vastgesteld op de website. De opties zullen eenmaal per dag om 17:00 GMT bemonsterd worden (gecontroleerd worden om vast te stellen of zij de doelprijzen hebben bereikt), van maandag tot en met vrijdag. In gevallen waarin koersen niet vijf keer per week gepubliceerd worden, zal het aantal proefmonsters dienovereenkomstig gereduceerd worden.

De vooraf vastgestelde uitbetaling zal worden overgemaakt naar het account  van de Klant op de vervaldatum van de optie, ook wanneer aan de voorwaarden van de optie voldaan zijn voordat de vervaldatum verstreken is.

Controle over orders voor uitvoering

In het geval van een technisch mankement van het handelsplatform, of in geval van buitengewone of abnormale prijsfluctuaties van het financiële instrument zoals het wordt aangeboden op de markt, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om, geheel naar eigen goeddunken:

 1. de order niet uit te voeren;
 2. de opgegeven prijs van de optie(s) te veranderen;
 3. het rendementspercentage op de optie te veranderen;
 4. een limiet te plaatsen op het bedrag dat in iedere optie geïnvesteerd wordt, of op het aantal eenheden dat beschikbaar is voor aankoop;
 5. de verkoop van de opties te staken of om de Klant een nieuwe prijsopgave aan te bieden.

In het geval dat het Bedrijf de Klant een nieuwe prijsopgave aanbiedt, heeft de Klant het recht om het te accepteren, of te weigeren en dus de uitvoering van de Transactie te annuleren. Het Bedrijf accepteert, zonder beperking, geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van een vertraging of verandering in marktomstandigheden waardoor een bepaalde Transactie wordt beïnvloed.

Annulering van Transacties

Zodra de opties zijn gekocht kan de transactie niet geannuleerd worden voordat de optie vervallen is.