Klantcategoriseringsbeleid

In navolging van de uitvaardiging van de MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) in Cyprus en de Investment Services and Regulated Markets Law (Wet Beleggingsdiensten en Gereguleerde Markten), is het bedrijf verplicht om zijn klanten te categoriseren in één van de volgende drie categorieën: (a) Niet-Professioneel (b) Professioneel (c) In Aanmerking Komende Tegenpartij Dit Beleid Klantcategorisering is een wettelijke vereiste die voortkomt uit de autorisatie en regulatie van het Bedrijf door de Cyprus Securities and Exchange Commission (“CySEC”) onder licentienummer CIF 248/14, zoals hieronder beschreven:

I. KLANTCLASSIFICATIE

Holiway Investments Limited, hierna "het Bedrijf", informeert potentiële klanten over de klantclassificatie die het Bedrijf hanteert voordat het een zakelijke relatie aangaat met deze klanten, en informeert ze over de categorie waarin ze in eerste instantie geclassificeerd zullen worden door het Bedrijf. Klanten zullen als volgt gecategoriseerd worden, op basis van de criteria die hieronder uiteengezet worden: 

a. In Aanmerking Komende Tegenpartijen

In de omgang met In Aanmerking Komende Tegenpartijen is het Bedrijf vrijgesteld van belangrijke verplichtingen onder zakelijke gedragsregels, regels voor de beste uitvoering, en regels met betrekking tot het uitvoeren van orders van klanten. Voor dat doel kunnen In Aanmerking Komende Tegenpartijen beschouwd worden als behorende tot de volgende categorieën:

 • Investeringsfirma's
 • Kredietinstellingen
 • Verzekeringsmaatschappijen
 • ICBE's (Instellingen voor Collectieve Beleggingen in Effecten) en hun managementbedrijven
 • Pensioenfondsen en hun managementbedrijven
 • Andere financiële instellingen die geautoriseerd of gereguleerd worden onder gemeenschapsrecht of nationaal recht
 • Handelaren in grondstoffen of grondstoffenderivaten (die op eigen naam handelen)
 • Nationale regeringen en hun diensten, inclusief overheidsinstanties die bij beheer van overheidsschuld betrokken zijn
 • Centrale Banken
 • Supranationale organisaties
 • Entiteiten uit derde landen die equivalent zijn aan de bovengenoemde categorieën.

b. Professionele Klanten

Een Professionele Klant is een klant die de ervaring, kennis en expertise bezit om zijn eigen beleggingsbeslissingen te maken en de risico's die hij/zij loopt correct in te schatten. Deze klantcategorie krijgt minder regulerende bescherming. Om als professionele klant aangemerkt te worden dient de klant binnen de volgende klantcategorieën te vallen:

 • Entiteiten die geautoriseerd of gereguleerd moeten worden om op te treden op de financiële markt, uit Lidstaten of niet-Lidstaten, zoals:
  1. Kredietinstellingen
  2. Investeringsfirma's
  3. Andere geautoriseerde of gereguleerde financiële instellingen
  4. Verzekeringsmaatschappijen
  5. Collectieve beleggingsfondsen en hun managementbedrijven
  6. Pensioenfondsen en hun managementbedrijven
  7. Handelaren in grondstoffen en grondstoffenderivaten
  8. Lokale handelaren (Locals)
  9. Andere institutionele beleggers
 • Grote ondernemingen die aan twee van de volgende vereisten voor afmeting voldoen, op proportionele basis:
 1. Totaal saldo van ten minste EUR 20.000.000
 2. Netto-omzet van ten minste EUR 40.000.000
 3. Eigen Fondsen van ten minste EUR 2.000.000
 • Nationale en regionale regeringen en publieke instellingen, Centrale Banken, internationale en supranationale instellingen zoals de Wereldbank, het IMF, de ECB en andere vergelijkbare organisaties.
 • Een andere institutionele investeerder wiens hoofdactiviteit het is om te investeren in financiële instrumenten, inclusief entiteiten die zich bezighouden met de securitisatie van activa of andere financieringstransacties.

c. Niet-professionele Klanten

Iedere klant die geen in aanmerking komende tegenpartij of professionele klant is, is een niet-professionele klant.

Het Bedrijf kan aan deze classificatie van klanten meer informatie bekendmaken met betrekking tot aangeboden beleggingsdiensten, kosten en tarieven en het veiligstellen van de activa van de klant. Niet-Professionele Klanten kunnen aanspraak maken op compensatie onder het Investeerderscompensatiefonds (Investor Compensation Fund).

II. OPTIE OM CLASSIFICATIE TE WIJZIGEN

Er wordt op gewezen dat een in aanmerking komende tegenpartij of professionele klant toegestaan is om niet-professionele behandeling aan te vragen, en het Bedrijf kan ermee akkoord gaan om een hoger niveau van bescherming te bieden. In dit opzicht informeert het Bedrijf zijn klanten in geschrifte over hun optie om geclassificeerd te worden als niet-professionele klanten. Het Bedrijf doet dit om al zijn klanten een uniform niveau van bescherming te bieden.

Het hogere niveau van bescherming zal door het Bedrijf geleverd worden wanneer de klant een geschreven overeenkomst aangaat met het Bedrijf, waarin staat dat hij/zij niet als professioneel behandeld zal worden. Het is de verantwoordelijk van de klant die geclassificeerd is als professionele klant om te vragen om een hoger niveau van bescherming wanneer hij/zij zich niet in de positie bevindt om de risico's die betrokken zijn bij de transacties juist in te schatten en te beheren.

Klanten die in eerste instantie zijn geclassificeerd als niet-professionele klanten door het Bedrijf kunnen ook verzoeken om behandeld te worden als professionele klanten, op voorwaarde dat aan ten minste twee van de volgende criteria voldaan is:

 • De klant heeft transacties van significante omvang uitgevoerd, op een gemiddelde frequentie van 10 per kwartaal over de afgelopen tien kwartalen.
 • De omvang van de portefeuille van financiële instrumenten van de klant is groter dan EUR 500.000.
 • De klant werkt of heeft ten minste één jaar in een professionele functie gewerkt in de financiële sector, die kennis vereist over de beoogde transacties of diensten.

III. VERZOEK TOT ANDERE CATEGORISERING

In overeenstemming met Sectie II hierboven kunnen de volgende verzoeken ingediend worden bij het bedrijf:

 1. Een Niet-Professionele Klant verzoekt om gecategoriseerd te worden als Professionele Klant. In dat geval zal de Klant een lager niveau van bescherming krijgen.
 2. Een Professionele Klant verzoekt om gecategoriseerd te worden als Niet-Professionele Klant. In dat geval streeft de Klant naar een hoger niveau van bescherming.
 3. Een In Aanmerking Komende Tegenpartij verzoekt om gecategoriseerd te worden als Professionele Klant of Niet-Professionele Klant. In dat geval streeft de Klant naar een hoger niveau van bescherming.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om alle bovenstaande verzoeken voor een andere categorisering af te wijzen.

IV. RECHTEN OP BESCHERMING

Niet-Professionele Klanten / Professionele Klanten

Wanneer het Bedrijf de Klant als niet-professionele klant behandelt, zal hij/zij aanspraak maken op meer bescherming onder de wet dan wanneer het de Klant als professionele klant zou behandelen. Samenvattend zijn dit de bijkomende beschermingen waar niet-professionele klanten aanspraak op maken:

 1. Een niet-professionele klant zal meer informatie/bekendmakingen gegeven worden met betrekking tot het Bedrijf, zijn diensten en beleggingen, kosten, commissies, tarieven en het veiligstellen van de financiële instrumenten en de fondsen van de klant.
 2. Volgens de wet dient het Bedrijf, wanneer het andere beleggingsdiensten levert dan beleggingsadvies (in de vorm van persoonlijke aanbevelingen) of portefeuillebeheer , een niet-professionele klant te vragen om informatie te verschaffen met betrekking tot zijn/haar kennis en ervaring in de beleggingssfeer die relevant is aan het specifieke type product of dienst dat aangeboden of gevraagd wordt, zodat de investeringsfirma in staat is om in te schatten of de beoogde beleggingsdienst of product geschikt is voor de klant. In het geval dat het Bedrijf van mening is, op basis van de ontvangen informatie, dat het product of de dienst niet geschikt is voor een niet-professionele klant, zal het de klant dienovereenkomstig waarschuwen. Merk alstublieft op dat het bedrijf in sommige gevallen, die gespecificeerd zijn door de wet, niet vereist is om geschiktheid te beoordelen. Het bedrijf zal het recht hebben om aan te nemen dat een professionele klant de nodige ervaring en kennis heeft om de risico's te begrijpen die betrokken zijn bij bepaalde beleggingsdiensten of transacties, of typen transacties of producten, waarvoor de klant is geclassificeerd als professionele klant. Dientengevolge, in tegenstelling tot de situatie bij een niet-professionele klant, hoeft het Bedrijf over het algemeen geen bijkomende informatie van de klant te verkrijgen teneinde de geschiktheid van die producten en diensten te beoordelen waarvoor zij geclassificeerd zijn als professionele klant.
 3. Bij het uitvoeren van orders moeten investeringsfirma's en kredietinstellingen die beleggingsdiensten verlenen alle redelijke stappen zetten om de "beste uitvoering" te bereiken van de orders van klanten, dat wil zeggen het verkrijgen van het best mogelijke resultaat voor hun klanten. Wanneer het Bedrijf een order uitvoert namens een niet-professionele klant, zal het best mogelijke resultaat bepaald worden in termen van de gehele overweging, met inachtneming van de prijs van het financiële instrument en de kosten die verbonden zijn aan uitvoering. Dit zal alle kosten die door de Klant worden opgelopen omvatten die direct verbonden zijn met de uitvoering van de order, inclusief de kosten van de uitvoeringslocatie, clearing en afwikkelingskosten en enige andere kosten die betaald worden aan derde partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de order. Wanneer het Bedrijf de beste uitvoering voor professionele klanten verzorgt is het Bedrijf niet vereist om de algehele kosten van de transactie te prioriteren als meest belangrijke factor voor het behalen van de beste uitvoering.
 4. Het Bedrijf moet niet-professionele klanten informeren over inhoudelijke moeilijkheden die relevant zijn voor het op correcte wijze uitvoeren van hun order(s), meteen zodra het gewaar wordt van deze moeilijkheden.
 5. Het Bedrijf is vereist om niet-professionele klanten van meer informatie te voorzien dan professionele klanten met betrekking tot uitvoering van orders, anders dan portefeuillebeheer.
 6. Als het Bedrijf een beleggingsdienst verleent aan een nieuwe niet-professionele klant, anders dan beleggingsadvies, moet het Bedrijf een geschreven overeenkomst aangaan met de klant, waarin de essentiële rechten en verplichtingen van de firma en de klant uiteengezet zijn.
 7. Wij zullen financiële instrumenten die door ons namens een klant gehouden worden niet voor eigen rekening of voor een account van een andere klant gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf van de klant voor het gebruik van instrumenten op gespecificeerde voorwaarden, zoals bewezen door, in het geval van een niet-zakelijke klant, zijn of haar handtekening of gelijkwaardig alternatief mechanisme.
 8. Niet-Professionele klanten kunnen aanspraak maken op compensatie volgens het Investeerderscompensatiefonds voor Klanten van Banken, dan wel het Investeerderscompensatiefonds voor Klanten van Investeringsfirma's.
 9. In Aanmerking Komende Tegenpartijen
 10. Wanneer het Bedrijf de Klant als in aanmerking komende tegenpartij behandelt, zal de Klant aanspraak maken op minder bescherming onder de wet dan wanneer de Klant een professionele klant zou zijn. In het bijzonder, en in toevoeging op het bovenstaande:
  1. Het Bedrijf is niet vereist om informatie aan de Klant bekend te maken met betrekking tot kosten of commissies die het Bedrijf betaalt of ontvangt; 
  2. Het Bedrijf is niet vereist om de Klant te voorzien van de beste uitvoering van de orders van de Klant;
  3. Het Bedrijf is niet vereist om de geschiktheid van een product of dienst die het Bedrijf levert aan de Klant te beoordelen, maar kan aannemen dat de Klant de expertise heeft om het meest geschikte product of dienst voor hem/haar/hen te kiezen en dat hij/zij in staat is/zijn om de beleggingsrisico's financieel te dragen in overeenstemming met zijn/haar/hun beleggingsdoelstellingen;
  4. Het Bedrijf is niet vereist om de Klant informatie te verschaffen over het Bedrijf, zijn diensten en de regelingen waaronder het Bedrijf vergoedingen ontvangt;
  5. Het Bedrijf is niet vereist om de Klant risicoverklaringen te verschaffen over de producten of diensten die hij/zij selecteert bij het bedrijf; en
  6. Het Bedrijf is niet vereist om rapporten te leveren aan de Klant over de uitvoering van zijn/haar/hun orders of het beheer van zijn/haar/hun investeringen.